Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học ở các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng và một số đề xuất

Các tác giả

  • Nguyễn Phan Lâm Quyên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

Experiential learning is the process of learning through experience. Experiential learning is a typical feature of the learners’ individual competency-based development. Therefore, in the context of the current general education program reform, it is necessary to organise experiential learning activities in different subjects as an effective teaching method in the aim of developing students’ competencies. The article explores the current situation of organizing experiential activities in teaching different subjects by primary school teachers, thereby proposing some solutions to improving teaching effectiveness in primary schools in response to the 2018 general education curriculum. Primary schools can refer to the research results for appropriate solutions to improving the effectiveness of organizing experiential activities in teaching in primary schools to meet the 2018 General Education program requirements.

Tài liệu tham khảo

Beard, C. (2018). Dewey in the world of experiential education. New Directions for Adult and Continuing Education, 158, 27-37. https://doi.org/10.1002/ace.20276

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đào Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hằng (2018). Học tập trải nghiệm - lí thuyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 433, 36-40.

Dewey, J. (1986). Experience and Education. The Educational Forum, 50(3), 241-252. https://doi.org/10.1080/00131728609335764

Dewey, J. (2012). Kinh nghiệm và Giáo dục (người dịch: Phạm Anh Tuấn). NXB Trẻ.

Hoàng Phê (2012). Từ điển tiếng Việt. NXB Từ điển Bách khoa.

Hoàng Phi Hải (2021). Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ Prentice Hall.

Lê Thị Hoài Thương (2019). Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 19, 42-47.

Nguyễn Hữu Tuyến (2020). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Liên (chủ biên, 2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Thị Gái, Phan Thị Thanh Hội (2017). Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục, 144, 59-64.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.08.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , P. L. Q. . (2022). Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học ở các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng và một số đề xuất. Tạp Chí Giáo dục, 22(15), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/495

Số

Chuyên mục

Các bài báo