Đào tạo trực tuyến ở các trường đại học tư thục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Các tác giả

  • Phạm Thị Lĩnh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Tóm tắt

Với sự phát triển “theo cấp số nhân” của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đào tạo trực tuyến (E-learning) ngày càng phát triển và trở nên phổ biến ở các quốc gia. Trong các trường đại học ở Việt Nam, đào tạo trực tuyến đang dần khẳng định vai trò quan trọng, có ưu điểm nổi trội hơn so với các hình thức đào tạo truyền thống. Tuy nhiên, trong các trường đại học tư thục  ở Việt Nam, việc áp dụng hình thức đào tạo này bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn tồn tại những khó khăn, vướng mắc. Bài báo khái quát xu hướng phát triển đào tạo trực tuyến trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, phân tích những thuận lợi và khó khăn của các trường đại học tư thục khi áp dụng hình thức đào tạo này. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến ở các trường đại học tư thục ở Việt Nam thời gian tới. Để phát triển đào tạo trực tuyến, các trường đại học tư thục cần phải hành động quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; đồng thời cần có sự hỗ trợ, định hướng kịp thời từ phía Chính phủ và các cơ quan quản lí nhà nước.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2016). Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/04/2016 quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, tổ chức đào tạo qua mạng.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/04/2017 ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học.

Bộ GD-ĐT (2020). Số liệu thống kê giáo dục đại học năm học 2018-2019. https://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/

thong-ko-giao-duc-dai-hoc.aspx?ItemID=6636, truy cập ngày 28/04/2020.

Bùi Việt Phú (2012). Ứng dụng E-learning trong dạy học. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 84, tr 14-16.

Cục Quản lí chất lượng - Bộ GD-ĐT (2020). Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cập nhật đến ngày 30/11/2020). https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=7118, ngày 30/11/2020.

Klaus Schwab (2018). The Fourth Industrial Revolution. Penguin Random House Audio.

Lê Văn Toán, Trương Thị Diễm (2020). Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, tr 33-36.

Lưu Văn An (2019). Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. NXB Khoa học xã hội.

Phan Chí Thành (2018). Cách mạng công nghiệp 4.0 - Xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến. Tạp chí Giáo dục, số 421, tr 43-46.

Phùng Xuân Nhạ (2018). Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạp chí Cộng sản, http://dulieu.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2018/51835/Giao-duc-Viet-Nam-trong-boi-canh-cuoc-cach-mang-cong-nghiep.aspx, ngày 11/8/2018.

Trần Thị Vân Hoa (2018). Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.02.2021

Cách trích dẫn

Phạm, T. L. (2021). Đào tạo trực tuyến ở các trường đại học tư thục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp Chí Giáo dục, 496(2), 49–54. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/55

Số

Chuyên mục

Các bài báo