Thực trạng sử dụng trò chơi Montessori phát triển vận động tinh cho trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Phan Tú Trinh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The development of fine motors for 5-6 year old children helps increase the children's readiness to go to school, affecting their achievement in reading and math in the future. The Montessori method is one of the ways to help children develop outstanding fine motor skills. This study investigates the reality of using Montessori games to develop fine motor skills for 5-6 year old children in Ho Chi Minh City. We looked into the actual situation of using Montessori games to develop fine motor skills for children aged 5-6 years old at 5 public preschools and private preschool establishments (some preschools in the school system). The results of the investigation show that there were differences in the process of using Montessori games to develop fine motor skills for children aged 5-6 years old and in the level of children's fine motor achievement between children at the selected public and private preschools. From these results, the study proposes appropriate measures to increase the effectiveness of fine motor development for children of 5-6 years of age.

Tài liệu tham khảo

Đặng Hồng Phương (2021). Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Đinh Thị Lan Hương (2015). Kĩ năng vận động tinh và sự phát triển của trẻ em. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 82-89.

Elizabeth, E. (2017). Effects of Practical Life Exercises on Fine Motor Development in a Montessori Children’s House Classroom. University of Wisconsin - River Falls.

Grissmer, D., Grimm, K. J., Aiyer, S. M., Murrah, W. M., & Steele, J. S. (2010). Fine motor skills and early comprehension of the world: two new school readiness indicators. Developmental Psychology, 46(5), 1008-1017.

Montessori, M. (2008). Dạy con trước tuổi lên 3. NXB Lao động.

Montessori, M. (2014). Trí tuệ thẩm thấu. NXB Lao động - Xã hội.

Pieterse, M. (1989). Từng bước nhỏ - quyển 5 - Kĩ năng vận động tinh (Tôn Nữ Thủy Nhung dịch). Chương trình Can thiệp sớm, Trung tâm nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh.

Shaw, L. F. (2015). Montessori and play. White paper press. https://montessori.org.au/sites/default/files/downloads/downloads/EC18LauraFloresShaw.pdf

Suggate, S., Pufke, E., & Stoeger, H. (2019). Children’s fine motor skills in kindergarten predict reading in grade 1. Early Childhood Research Quarterly, 47, 248-258.

Syafril, S., Susanti, R., El Fiah, R., Rahayu, T., Pahrudin, A., Yaumas, N. E., & Ishak, N. M. (2018). Four ways of fine motor skills development in early childhood. INA-Rxiv.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11.01.2023

Cách trích dẫn

Phan , T. T. (2023). Thực trạng sử dụng trò chơi Montessori phát triển vận động tinh cho trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(1), 40–45. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/557

Số

Chuyên mục

Các bài báo