Hoạt động đổi mới trong dạy - học học phần “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp trung học cơ sở” tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang

Các tác giả

  • Lê Thị Hoài Thanh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang

Tóm tắt

Innovating teaching methods in general and in English Language Teaching Methodology courses in particular is an indispensable mission for pedagogical colleges in order to implement the 2018 General Education Program issued by the Ministry of Education and Training. The COVID-19 pandemic also poses a great challenge to the innovation of teaching this course. The article presents the changes and results obtained in terms of awareness, action and innovation activities regarding content, methods and learner assessment in the practical context of Nha Trang College of Pedagogy. The data collected from the survey on Google Form with 18 students of the English Department were analyzed to evaluate the achievement of the learning outcomes, the satisfaction level and the students’ abilities in applying the knowledge from the innovation activities. The results indicate that the innovation activities helped ensure learning outcomes of the course and contributed to the timely implementation of the policies of the Ministry of Education and Training.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ GD-ĐT (2021a). Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19.

Bộ GD-ĐT (2021b). Công văn số 4096/BGDĐT-CNTT ngày 20/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022.

Brookfield, S. D., & Preskill, S. (1999). Discussion as a way of teaching: Tools and techniques for democratic classrooms. San Fransisco: Josey-Bass.

Jessica, S. (2022). Using Bloom’s Taxonomy to write effective learning outcomes. University of Arkansas, retrieved from https://tips.uark.edu/using-blooms-taxonomy

Lê Thị Hoài Thanh (2019). Hoạt động đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông của ngành Sư phạm tiếng Anh - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang - thực trạng và giải pháp. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 11, 214-218.

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang (2021). Báo cáo sơ kết học kì 1.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang (2019a). Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Sư phạm tiếng Anh.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang (2019b). Đề cương chi tiết học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp trung học cơ sở.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. H. T. (2023). Hoạt động đổi mới trong dạy - học học phần “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp trung học cơ sở” tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang. Tạp Chí Giáo dục, 22(21), 46–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/584

Số

Chuyên mục

Các bài báo