Xây dựng mô hình phong cách lãnh đạo của lãnh đạo trường giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thái Bình Long Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bùi Chí Thuận Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The research and development of leadership styles for leaders of the School of Education, Vietnam National University, Ho Chi Minh City play an essential role in the development of the school given its strong impact on the school’s operational efficiency, manners of managerial staffs as well as their inferiors, and other stakeholders’ benefits. This study aims to clarify the concepts and models of leadership in education; characteristics and qualities in leadership styles of leaders in higher education and propose a model of leadership style for leaders in the School of Education, Vietnam National University, Ho Chi Minh City. The result reveals poorly completed tasks and managers with low credibility mainly due to inappropriate leadership styles rather than incompetence or inappropriate attitude, or insufficient facilities. Therefore, developing a proper leadership style for leaders of the School of Education, Vietnam National University Ho Chi Minh City is an urgent, fundamental and long-term mission.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2017). Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bass, B. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: The Free Press.

Bass, B., & Avolio, B. (2002). Developing potential across a full range of leadership: Cases on Transformational and Transactional leadership. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Bush, T. (2003). Theories of Educational Leadership and Management (3rd ed.). London: Sage Publication.

Bush, T. (2007). Educational leadership and management: theory, policy, and practice. London: Sage Publication.

Bush, T., & Heystek, J. (2006). School leadership and management in South Africa: Principals’ perceptions. International Studies in Educational Administration, 34, 63-76.

House, R., Hanges, P., Javidan, M., Dorfman, P., & Gupta, V. (2004). Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.

Lê Huyền (2019). Sắp lập 2 trường đại học trong 1 trường đại học. Khai thác từ https://vietnamnet.vn.

Lê Ngọc Hùng (2018). Các lí thuyết lãnh đạo, quản lí trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở Việt Nam. Khai thác từ http://hvcsnd.edu.vn.

Leithwood, K. A. (2004). How Leadership Influences Student Learning: Review of research. Minneapolis, MN: Center for Applied Research and Educational Improvement, University of Minnesota.

Leithwood, K., Jantzi, D., & Steinbach, R. (1999). Changing Leadership for Changing Times. Buckingham: Open University Press.

Lưu Kiếm Thanh (2018). Năng lực, kĩ năng lãnh đạo, quản lí cấp vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. NXB Bách khoa Hà Nội.

Milton, P. (2011). Educational leadership and school culture: a study of the perceptions of effective leadership, A Dissertation. The Graduate School of Clemson University.

Thu, P., Pillay, H., & Mergler, A. (2017). Leadership styles of Vietnamese higher education leaders: transformational, transactional, or laissez-faire. Can Tho University Journal of Science, 7, 126-137.

Trần Minh Trưởng, Phạm Ngọc Anh (2018). Tư tưởng Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. NXB Lí luận Chính trị.

Van Eeden, R., Cilliers, F., & Van Deventer (2010). Leadership styles and associated personality traits: Support for the conceptualisation of transactional and transformational leadership. South African Journal of Psychology, 38(2), 253-267.

Vũ Cao Đàm (1999). Phương pháp nghiên cứu khoa học. NXB Khoa học và Kĩ thuật.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.01.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, . T. B. L., & Bùi , C. T. (2023). Xây dựng mô hình phong cách lãnh đạo của lãnh đạo trường giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 22(24), 48–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/619

Số

Chuyên mục

Các bài báo