Đề xuất quy trình dạy học viết văn bản thông tin cho học sinh phổ thông dựa trên cách tiếp cận tiến trình - thể loại

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

Teaching writing according to The General Education Curriculum for Literature in high schools has witnessed many changes in the processes and approaches with the aim of developing students’ writing competency. This article employs theoretical and descriptive research methods to analyze the characteristics and advantages of the process - genre based approach. By comparison to the previous approaches, the authors propose a writing teaching process for informational texts - an important additional element in The General Curriculum of Literature for high school students. The application of the process - genre based approach would promote the quality of teaching writing in high schools in general and teaching writing informational texts in particular.

Tài liệu tham khảo

Badger, R., & White, G. (2000). A process genre approach to teaching writing. ELT Journal, 54(2), 153-160. https://doi.org/10.1093/elt/54.2.153

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Thị Thu Hương (2021). Quan niệm về dạy viết trên thế giới và đề xuất phương pháp dạy viết trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 45, 59-64.

Duke, N. K. (2000). 3.6 minutes per day: The scarcity of informational texts in first grade. Reading Research Quarterly, 35(2), 202-224. https://doi.org/10.1598/RRQ.35.2.1

Flowerdew, L. (2000). Using a genre-based framework to teach organizational structure in academic writing. ELT journal, 54(4), 369-378. https://doi.org/10.1093/elt/54.4.369

Hasan, M. K., & Akhand, M. M. (2010). Approaches to writing in EFL/ESL context: Balancing product and process in writing class at tertiary level. Journal of NELTA, 15(1-2), 77-88. https://doi.org/10.3126/nelta.v15i1-2.4612

Huang, Y., & Zhang, L. J. (2020). Does a process-genre approach help improve students’ argumentative writing in English as a foreign language? Findings from an intervention study. Reading & Writing Quarterly, 36(4), 339-364. https://doi.org/10.1080/10573569.2019.1649223

Hyland, K. (2003). Genre-based pedagogies: A social response to process. Journal of Second Language Writing, 12(1), 17-29. https://doi.org/10.1016/S1060-3743(02)00124-8

Lê Thị Ngọc Chi (2021). Một số định hướng dạy viết dựa trên tiến trình đáp ứng yêu cầu của chương trình Ngữ văn năm 2018. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 18(2), 195-205.

Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Nguyên Hương Thảo (2017). Dạy tạo lập văn bản dựa trên tiến trình - Những bài học kinh nghiệm cho dạy học tạo lập văn bản ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 14(4b), 116-126.

Nordin, S. M. (2017). The best of two approaches: Process/genre-based approach to teaching writing. The English Teacher, 11. https://www.melta.org.my/journals/TET/downloads/tet35_01_06.pdf

Trịnh Thị Lan (2016). Đề xuất một khái niệm “Văn bản thông tin” gắn với phong cách ngôn ngữ của văn bản cho chương trình Ngữ văn ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục, 132, 56-59.

Tải xuống

Đã Xuất bản

08.03.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. X. Q. (2023). Đề xuất quy trình dạy học viết văn bản thông tin cho học sinh phổ thông dựa trên cách tiếp cận tiến trình - thể loại. Tạp Chí Giáo dục, 23(5), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/657

Số

Chuyên mục

Các bài báo