Giới thiệu mô hình“chia nhóm học tập trực tuyến bằng kĩ thuật trải nghiệm đóng vai” ở nhà trường phổ thông

Các tác giả

  • Bùi Thế Hường Trường Tiểu học Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Tóm tắt

In order to have effective online teaching and learning, we need to implement many new active teaching methods. One method that has been effectively applied is online learning through home lectures before class, incorporating role-playing techniques in IT practical lessons. The article introduces the online learning model using the role-playing technique in high school. In this method, students experience the role of an instructor as a teacher in the class to transmit the content and manipulation in a practice period to their classmates. Thereby, students can firmly grasp and inculcate personal knowledge while achieving theoretical and practical knowledge. Role plays also help them develop communication skills, knowledge arrangement, self-study and group work.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2015). Tài liệu tập huấn Dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Chaney, E. G. (2001). Web-based instruction in a Rural High School: A Collaborative inquiry into its effectiveness and desirability. NASSP Bulletin, 85(628), 20-35.

Hibert Meyer (1987). Unterrichts Methoden. Band II, Frankfurt.

Hồ Cẩm Hà (tổng chủ biên), Nguyễn Chí Trung (chủ biên), Lê Viết Chung, Kiều Phương Thùy (2019). Hướng dẫn dạy học môn Tin học và Công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông mới phần Tin học. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2019). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Ngọc Phúc (2018). Quan điểm, chu trình và đặc điểm của dạy học trải nghiệm. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 4, tr 7-8.

Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thanh Thúy (2019). Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Bộ GD-ĐT.

Phạm Thị Vân Anh (2020). Học trực tuyến và một số gợi ý để hỗ trợ hiệu quả trong việc học trực tuyến cho sinh viên không chuyên tiếng Anh, trình độ A1 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, tr 186-189.

Phan Thị Thanh Hội (2017). Vận dụng phương pháp đóng vai dạy học tích hợp bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học môn Sinh học cấp trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số 404, tr 50-53.

Phan Trọng Ngọ (2000). Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Quốc hội (2009). Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung năm 2009). NXB Lao động - Xã hội.

Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên, 2016). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, quyển 2. NXB Đại học Sư phạm.

Trịnh Văn Biều (2012). Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến (E-learning). Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 40, tr 86-90.

You, J. W., Kang, M. (2014). The role of academic emotions in the relationship between perceived academic control and self-regulated learning in online learning. Computers & Education, 77, 125-133.

Đã Xuất bản

05.03.2021

Cách trích dẫn

Bùi Thế , H. (2021). Giới thiệu mô hình“chia nhóm học tập trực tuyến bằng kĩ thuật trải nghiệm đóng vai” ở nhà trường phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 497(1), 15–20. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/66

Số

Chuyên mục

Các bài báo