Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Diễm Hằng Trường Đại học Vinh
  • Lê Danh Bình Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

Natural science competence is one of the crucial competences for secondary school students that are developed in teaching natural science subject. However, building instruments for assessing natural science competence according to PISA approach is not considered. The article presents the concept and framework of natural science competence according to PISA approach; background, principles, processes and examples to develop a set of tools for assessing natural science competencies of secondary students with access to PISA. Research results are important materials to prepare well for the implementation of the new general education program, and at the same time, it is accessible to regional and international student competency assessment trends.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình môn Khoa học tự nhiên (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Cự Giác, Lê Danh Bình, Nguyễn Thị Diễm Hằng (2019). Xây dựng khung năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở theo cách đánh giá của PISA. Tạp chí Giáo dục, số 463, tr 25-29.

Glaser, R. (2009). Teacher’s use of assessment data, in C Wyatt-Smith and JJ Cummings (eds), Educational Assessment in the 21st century, Spring, Dordrecht.

Lâm Quang Thiệp (2012). Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2016). Giáo trình Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Diễm Hằng, Cao Cự Giác, Lê Danh Bình (2020). Một số dạng bài tập đánh giá năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở tiếp cận PISA. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, số 33, tr 35-42.

OECD (2006). Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy. A Framework for PISA 2006, OECD Pulishing, Paris.

Phạm Minh Hạc (1996). Tâm lí học Vưgôtxky (tập 1). NXB Giáo dục.

Đã Xuất bản

05.03.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Diễm, H., & Lê Danh, B. (2021). Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở . Tạp Chí Giáo dục, 497(1), 21–27. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/67

Số

Chuyên mục

Các bài báo