Thiết kế các hoạt động khởi động trong dạy học sinh học ở trường trung học cơ sở

Các tác giả

  • Lê Thị Phượng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

In each lesson, according to the logic of the cognitive process, learners will have to go through the following activities: initiate problem-raising; forming knowledge; systematize knowledge and practice; apply knowledge into practice and expand research. A warm-up is an activity that takes place at the beginning of a lesson, opening up a series of learning activities. Warm-up activities can be shown in many different forms, but they all play a very important role in arousing the excitement, promoting the activeness of students in class and most importantly, the connection between knowledge that students have already known and knowledge that students will learn. The paper proposes a designing and organizing process with five steps and each step is analyzed and given specific examples. The research results can be a reference for teachers in designing Biology teaching plan at secondary schools to improve teaching efficiency.

Tài liệu tham khảo

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lại Phương Liên (2016). Phân tích cấu trúc chương trình Sinh học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số 392, tr 51-55.

Lê Thị Thu Hương (2020). Hoạt động khởi động nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, tr 120-123.

Mai Sỹ Tuấn (2016). Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên 8. NXB Giáo dục Việt Nam.

Naade, N. B., Alamina1, J. I. & Okwelle, P. C. (2018). Effect of 7E’s’s Constructivist Approach on Student’ Achievement in Electromagnetic Induction Topic in Senior Secondary School in Nigeria. Journal of Education, Society and Behavioural Science.

Nguyễn Quang Vinh (tổng chủ biên kiêm chủ biên, 2018). Sinh học 8. NXB Giáo dục Việt Nam.

Phan Thị Hồng The (2018). Vận dụng cấu trúc bài học mô hình trường học mới trong dạy học môn Sinh học 6. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô, số 25, tr 168-176.

Vũ Thị Thu Hương (2020). Khởi động để kích hoạt kiến thức nền cho học sinh khi dạy học Đọc hiểu văn bản thông tin. Tạp chí Giáo dục, số 470, tr 20-23.

Đã Xuất bản

05.03.2021

Cách trích dẫn

Lê Thị , P. (2021). Thiết kế các hoạt động khởi động trong dạy học sinh học ở trường trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 497(1), 28–31. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/68

Số

Chuyên mục

Các bài báo