Một số vấn đề đặt ra trong dạy học các môn Lí luận chính trị trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0

Các tác giả

  • Ngô Thu Hiền Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
  • Ngô Thái Hà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

The Industrial revolution 4.0 is fundamentally changing and impacting greatly on all activities related to politics and society, material production, scientific experiment to education and training in human life. Especially higher education is under the influence and strong impact of this revolution faster because this is a key educational level to create high quality human resources, capable of comprehending, acquiring and mastering modern science and technology. The paper researches and poses a number of problems for teaching Political theory subjects under the impacts of Industrial revolution 4.0.  Innovating teaching methods of political theory subjects in the present context, in essence, is innovating methods to put theory into real life of contemporary society. The modern society verifies the theoretical issues. This is a big issue, imposing requirements and urgent tasks in political and ideological education at the current university level.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011a). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011b). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2007). Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Văn phòng Trung ương Đảng.

Đào Thanh Hải, Minh Tiến (2005). Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. NXB Lao động.

Phạm Thị Thúy Vân (2019). Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên đại học ở nước ta hiện nay qua dạy học học phần “Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, tr 2-7.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trần Mạnh Hùng (2020). Tác động của cuộc Cách mạng 4.0 tới giáo dục của Việt Nam. Tạp chí Công thương, số 12, tr 23-28.

Đã Xuất bản

05.03.2021

Cách trích dẫn

Ngô, T. H., & Ngô, T. H. (2021). Một số vấn đề đặt ra trong dạy học các môn Lí luận chính trị trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp Chí Giáo dục, 497(1), 32–36. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/69

Số

Chuyên mục

Các bài báo