Giáo dục kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong dạy học môn “Đường lối quân sự của đảng” cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các tác giả

  • Diệp Văn Vinh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lê Minh Tiến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The renovation of  education and training is an indispensable process to meet the requirements of the current era. The “Military Orientation of Vietnam Communist Party” course is an important subject for students. The article analyzes the role of educating decision-making and problem-solving skills in this subject. Based on those findings, the article suggests measures to improve the education of decision-making skills problem-solving skills in  the “Military Orientation of the Vietnam Communist Party” course at VNU National Defense and Security Training Center.

Tài liệu tham khảo

Cao Xuân Hải (2014). Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa. Tạp chí Giáo dục, số 328, tr 21-23.

Hồ Đức Thắng, Phạm Văn Hưng, Phạm Nguyễn Đức Huy (2019). Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục một số kĩ năng sống cần thiết cho học viên ở các trường quân đội hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số 463, tr 10-14.

Lê Thị Thu Hà (2011). Quy trình ra quyết định của sinh viên trong cuộc sống hàng ngày. Tạp chí Giáo dục, số 274, tr 8-10.

Lê Thị Thu Hà (2012). Giáo dục kĩ năng ra quyết định - Một kĩ năng sống cốt lõi của sinh viên. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 57, tr 161-166.

Lê Thị Thu Hà (2014). Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng ra quyết đinh của sinh viên. Tạp chí Giáo dục, số 336, tr 21-22.

Đào Huy Hiệp (2019). Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh. NXB Giáo dục Việt Nam.

Lý Thanh Loan (2020). Một số vấn đề lí luận về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số dựa vào cộng đồng. Tạp chí Giáo dục, số 483, tr 18-21.

Nguyễn Thị Phương Thảo (2018). Rèn luyện kĩ năng phát hiện và giải quyết tình huống sư phạm trong dạy học Toán ở tiểu học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, tập 12, số 4, tr 35-48.

Đã Xuất bản

20.03.2021

Cách trích dẫn

Diệp, V. V., & Lê, M. T. (2021). Giáo dục kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong dạy học môn “Đường lối quân sự của đảng” cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 498(2), 60–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/86

Số

Chuyên mục

Các bài báo