Đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy học phần “Giáo dục học” theo định hướng phát triển năng lực tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Các tác giả

  • Đặng Thị Mai Hiên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Tóm tắt

Đổi mới phương pháp dạy học hiện nay đang là vấn đề được quan tâm trong các nhà trường đặc biệt là các trường sư phạm. Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đổi mới GD-ĐT cùng với những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn giảng dạy, bài báo đề xuất một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy học phần Giáo dục học theo định hướng phát triển năng lực tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy học phần Giáo dục học nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học học phần nói riêng và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung hướng đến phát triển năng lực người học trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay của toàn ngành.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đạo tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Bá Lãm (2015). Chương trình giáo dục hướng tới phát triển năng lực người học. Tạp chí Quản lí giáo dục, số 4, tr 47-49.

Nguyễn Quang Uẩn (2015). Giáo trình Tâm lí học đại cương. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Văn Cường (2009). Lí luận dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư phạm.

Phan Trọng Ngọ (2005). Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2021

Cách trích dẫn

Đặng, T. M. H. (2021). Đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy học phần “Giáo dục học” theo định hướng phát triển năng lực tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 34–38. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/9

Số

Chuyên mục

Các bài báo