Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non công lập Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Các tác giả

  • Đặng Thị Kiều Tiên Học viên cao học Khóa 21.1 Quản lí giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

The preschool education program poses a requirement to strengthen the innovation of educational activities in the direction of experience for preschool educational institutions. In order to perform this activity well, administrators in preschools play an important role, especially in the management of school principals. Based on theory and practice, the article proposes a number of measures to manage educational activities in the direction of experience for preschool children in public preschools in Tan An city, Long An province. The proposed measures are mainly according to the management function approach; therefore, when applied to local management practices, school principals need to be flexible, depending on conditions and circumstances, to focus on promoting one or certain measures, but all measures must be placed in a complementary dialectical relationship, supporting each other to form a management cycle.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban (hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2021). Chương trình giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non). NXB Giáo dục Việt Nam.

Hoàng Thị Phương (chủ biên), Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Vũ Thanh Vân (2018). Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Hoài Thương (2023). Quản lí tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Nguyễn Lộc (2010). Lí luận về quản lí. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010). Đại cương khoa học quản lí. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Thanh Hương (2019). Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Kiện Khê, huyện Thành Liêm, tỉnh Hà Nam. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 66-70; 36.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Đặng , T. K. T. (2023). Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non công lập Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 211–217. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/904

Số

Chuyên mục

Các bài báo