Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Quảng Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Sanh Trường Đại học Quảng Nam
  • Nguyễn Duy Linh Trường Đại học Quảng Nam
  • Bùi Thị Huy Huyền Trường Đại học Quảng Nam

Tóm tắt

For a university to develop sustainably, besides focusing on training, scientific research activities of lecturers and students also need to be invested. However, in general, scientific research activities among students of Quang Nam University have not yet achieved high efficiency. The number of scientific papers of students in the conference is limited. Most students do not participate in scientific research. From that situation, the article focuses on explaining the causes and offering solutions to promote scientific research activities among students of Quang Nam University. Solutions from the role of the University, the Department of Science and International Cooperation and lecturers are extremely important for the strong development of the scientific research movement among students.

Tài liệu tham khảo

Bernadic, M., Mladosievicova, B., & Traubner, P. (2004). Students' research and scientific activity at the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava. Bratislavske Lekarske Listy, 105(7/8), 281-284.

Bộ GD-ĐT (2012). Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 01/6/2012 về việc ban hành Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học, học viện và cao đẳng.

Dương Thiệu Tống (2000). Suy nghĩ về văn hóa, giáo dục Việt Nam. NXB Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đào Thị Hồng Phương (2018). Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên bộ môn Tiếng Trung Quốc - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Cộng nghệ, 188(12/3), 17-20.

Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Thị Thu Thảo, Võ Ngọc Bảo Trân (2019). Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 55(5C), 117-125.

Phạm Viết Vượng (2001). Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Giáo trình dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh. NXB Đại Học Quốc gia Hà Nội.

Võ Thị Minh Nho (2023). Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng lên động cơ tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tạp chí Khoa học và Cộng nghệ, Đại học Đà Nẵng, 21(4), 27-33.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. S., Nguyễn , D. L., & Bùi , T. H. H. (2023). Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Quảng Nam. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 310–314. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/925

Số

Chuyên mục

Các bài báo