Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Thực trạng và biện pháp

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Phương NCS Khóa 38 chuyên ngành Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Being loyal and creatively applying Ho Chi Minh's thought, in the process of leading the revolution, our Party always attaches importance to and upholds the example of Party cadres and members and considers this one of the important leadership methods and precious traditions of the Party. However, due to many different reasons, the promotion of the role and responsibility to set an example of cadres and Party members is still limited, significantly affecting the prestige and image of revolutionary cadres. Therefore, continuing to study and apply his thought on setting an example has profound theoretical and practical value. The article analyzes and clarifies Ho Chi Minh's thought on setting an example and promoting the role of setting an example of Party cadres and members in our country. Good implementation of the measures proposed in this study will contribute to limiting the deterioration of political ideology, morality, lifestyle, and other negative manifestations of a part of Party cadres and members in our country today.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011a). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011b). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 4). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011c). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011d). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011e). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 7). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011f). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 10). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011g). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 11). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011h). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 12). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011i). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 14). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011j). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 15). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Chấp hành Trung ương (2021). Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 2). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. P. (2023). Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Thực trạng và biện pháp. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 14–19. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/966

Số

Chuyên mục

Các bài báo