Một số giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên ở Học viện Chính trị hiện nay

Các tác giả

  • Phạm Thanh Tuấn Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Tóm tắt

Political Academy is the leading military humanities and social science training and research center of the army and the country. Many officials and lecturers have highly appreciated their responsibility, pioneering and exemplary in performing their tasks; many bright examples of lecturers in studying and following Ho Chi Minh's thought, morality and style, in teaching, doing scientific research and performing the unit's tasks... However, the awareness and responsibilities of some party committees and commanders are not very complete and profound; therefore, promoting the role of exemplary staff and lecturers still has limitations, affecting the quality of the unit's task performance. The article focuses on clarifying the results achieved and solutions to promote the role of role models of officials and lecturers, contributing to improving the quality of education and training of Political Academy in the new period. The research results show that understanding the current situation and applying synchronous solutions to effectively promote the role of role models of cadres and lecturers at the Academy of Politics contributes to spreading good values, enhancing high quality education and training.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2012). Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ban Chấp hành Trung ương (2016). Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Trung ương (2018). Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương (2021). Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011a). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011b). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011c). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 14). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đảng bộ Học viện Chính trị (2020). Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kì 2020-2025.

Quân ủy Trung ương (2012). Quyết định số 646-QĐ/QUTW ngày 06/11/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lí các cấp trong Quân đội.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Phạm , T. T. . (2023). Một số giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên ở Học viện Chính trị hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 20–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/968

Số

Chuyên mục

Các bài báo