Sử dụng phần mềm Classin vào hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh trong dạy học Ngữ văn

Các tác giả

  • Trương Hoàng Hân Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In the face of drastic changes in all aspects of social life, the Education and Training sector of our country has made profound, comprehensive changes to meet the needs of society in the renovation period, focusing on developing human resources with high knowledge, skills and qualifications. Facing with the above requirements, education has made strong transformation steps in which the implementation of Circular 32/2020/TT-BGDĐT opens up a prospect for the exploitation of teaching applications on the platform of mobile devices. Classin is an application that can support assessment of learning results quickly. The implementation of assessments on Classin is fast, effective and creates a lot of learning excitement for students, thereby, improving learning outcomes and teaching quality. This article proposes the process of building and applying Classin to assessment students in teaching Literature in high schools. The use of Classin in assessing activities creates a more positive and open learning environment. This is an inevitable trend in the future, especially in the context that the pace of industrialization and modernization is changing day by day.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Lã Phương Thúy (2019). Sử dụng công nghệ trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 458, 32-36.

Miles, J. (Huyền Đức dịch) (2023). Kiểm tra đánh giá trong giáo dục: Sự khác biệt giữa 3 loại hoạt động kiểm tra đánh giá. Tạp chí Giáo dục. https://tapchigiaoduc.edu.vn/article/87705/225/kiem-tra-danh-gia-trong-giao-duc-su-khac-biet-giua-3-loai-hoat-dong-kiem-tra-danh-gia/

Sái Công Hồng, Lê Thái Hưng, Lê Thị Hoàng Hà, Lê Đức Ngọc (2017). Giáo trình Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Trương Hoàng Hân , H. H. . (2023). Sử dụng phần mềm Classin vào hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh trong dạy học Ngữ văn. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 37–42. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/972

Số

Chuyên mục

Các bài báo