Vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng nhằm phát triển năng lực tự học Hóa học cho học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thông

Các tác giả

  • Vương Cẩm Hương Trường Đại học Phạm Văn Đồng
  • Lê Thị Đặng Chi Trường Đại học Quy Nhơn

Tóm tắt

One of the goals of general education is to assist students comprehend general knowledge, effectively apply knowledge in life and self-study for life. Therefore, forming and developing self-study competence for students in teaching is very necessary. In this article, we refer to the concept of self-study, students' self-study competence and apply the contract teaching method in teaching chapter alkan, 11th grade chemistry to develop students' self-study competence. The results of pedagogical experiments evaluating students' self-study competence through a range of criteria show that the average score of the criteria and the average score of students' self-study competence are improved, contributing to improving the quality of Chemistry teaching and can be used in Chemistry teaching practice in high school.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Phượng Liên (2018). Xây dựng bài tập tự học phần Hóa học đại cương cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2, 141-151.

Cao Cự Giác, Phan Hoài Thanh (2020). Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông đối với môn Hóa học thông qua sử dụng phần mềm “Tra cứu kiến thức Hóa học”. Tạp chí Giáo dục, 470, 35-39.

James H. Tronge (2011). Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả (Người dịch: Lê Văn Canh). NXB Giáo dục Việt Nam.

Lương Quốc Thái (2019). Xây dựng khung năng lực tự học và đánh giá thực trạng tự học của học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 64(9), 188-197.

Nguyen Kim Anh, Dang Thi Oanh, Tran Anh Tuan (2017). Developing the students’ self-study abilities through the exercises in ‘Chapter 6: Alkali metals, alkali earth metals - aluminum’ Advanced Chemistry 12. HNUE of Journal of Science, 62(6), 45-52.

Nguyễn Cảnh Toàn (2004). Học và dạy cách học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Hoàng Trang, Bùi Thị Thơm (2023). Tổ chức dạy học chủ đề “Liên kết hóa học” (Hóa học 10) theo mô hình “lớp học đảo ngược” nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 23(7), 19-23.

Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà (2017). Dạy và học tích cực. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Kim Ánh, Dương Thu Trinh (2020). Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua học liệu điện tử về nguyên tố nhóm VIIA. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65(7), 219-229.

Nguyễn Thị Phượng Liên, Lưu Thanh Tuấn (2020). Vận dụng mô hình “lớp học đảo ngược” vào dạy học Hóa học hữu cơ (Hóa học 9) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 479, 13-17.

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh (2019). Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hóa học theo mô hình Blended Learning. Tạp chí Giáo dục, 458, 45-50.

Robert J. Marzano (2011). Nghệ thuật và khoa học dạy học (Người dịch: Nguyễn Hữu Châu). NXB Giáo dục Việt Nam.

Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15(2), 171-193. https://doi.org/10.1007/s10984-012-9108-4

Thái Duy Tuyên (2008). Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới. NXB Giáo dục.

Vương Cẩm Hương (2018). Thực trạng phát triển năng lực tự học Hóa học hữu cơ và thiết kế phiếu hướng dẫn tự học cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 8, 156-166.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Vương, C. H., & Lê , T. Đặng C. (2023). Vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng nhằm phát triển năng lực tự học Hóa học cho học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 117–124. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/992

Số

Chuyên mục

Các bài báo