Ứng dụng công nghệ thực tế ảo xây dựng kho tư liệu phục vụ dạy học Địa lí 10

Các tác giả

  • Phạm Anh Vũ Trường Đại học Quy Nhơn

Tóm tắt

Artificial intelligence and automation technology has enabled students to visually engage with things, phenomena, and experience themselves in geographical regions by combining reality and virtual systems. The author develops a process and employs virtual reality support software to create a system of 200 3D videos and 18 interactive videos used on smart mobile devices to teach some Natural Geography content of Grade 10 Geography, based on research into new teaching technologies, teaching theory of Geography, and a 10th grade Geography program. This resource is especially useful for high school geography instructors looking for resources to meet current educational innovation criteria.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bujdosó, G., Jász, E., Császár, Z. M., Farsang, A., Kapusi, J., Molnár, E., & Teperics, K. (2019). Virtual reality in teaching geography. In ICERI2019 Proceedings (pp. 659-665). IATED.

Hà Mạnh Đào, Phạm Văn Chiến, Nguyễn Văn Tùng (2019). Về một quy trình xây dựng ứng dụng thực tại ảo vào trong giảng dạy các ngành kĩ thuật trong trường đại học. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 55, 39-44.

Stojšić, I., Džigurski, A. I., Maričić, O., Bibić, L. I., & Vučković, S. Đ. (2016). Possible application of virtual reality in geography teaching. Journal of Subject Didactics, 1(2), 83-96.

Nguyễn Thị Thanh (2017). Dạy học tương tác ảo trong lớp học Kĩ thuật Robot. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 33(2), 75-80.

Trần Quốc Trung (2017). Ứng dụng công nghệ “thực tại ảo” trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Tạp chí điện tử Lí luận chính trị. http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dao-tao-boi-duong/item/2021-ung-dung-cong-nghe-%E2%80%9Cthuc-tai-ao%E2%80%9D-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao.html

Xue-qin, C., Dao-hua, Z., & Xin-xin, J. (2016). Application of virtual reality technology in distance learning. International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online), 11(11), 76-79.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Phạm , A. V. . (2023). Ứng dụng công nghệ thực tế ảo xây dựng kho tư liệu phục vụ dạy học Địa lí 10. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 137–141. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/995

Số

Chuyên mục

Các bài báo