Kết hợp mô hình 5E và quy trình thiết kế kĩ thuật để xây dựng dự án STEM trong dạy học môn Khoa học lớp 5

Các tác giả

  • Phan Thị Kiều Trinh Trường Tiểu học Quốc tế Việt Nam - Singapore, thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt

Vietnamese education has also focused on early access and bringing the STEM education model into schools at all levels from general education to university. On the basis of theoretical research and analysis on STEM education, 5E model, engineering design process, 5th grade Science curriculum, the article focuses on researching and experimenting with the coordination of 5E model and process engineering design process into building STEM projects; proposes a process of designing and implementing projects in teaching 5th grade Science. With the above detailed project design process, Science teachers in primary schools can easily use them to build STEM projects for topics and use projects in the process of teaching the subject Science in general and 5th grade Science in particular.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Phương Nga (chủ biên), Lương Việt Thái (2018). Khoa học 5. NXB Giáo dục Việt Nam.

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A. & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Office of Science Education National Institutes of Health. Colarado Springs, CO 80918, 1-43.

Lê Chí Nguyện (2021). Thiết kế bài học STEM tiếp cận quy trình thiết kế kĩ thuật. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 47, 18-23.

Ong, E. T., Keok, B. L., Yingprayoon, J., Singh, C. K. S., Borhan, M. T., & Tho, S. W. (2020). The effect of 5E inquiry learning model on the science achievement in the learning of “magnet” among year 3 students. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia JPII, 9(1), 1-10.

Phạm Quang Tiệp (2017). Bản chất và đặc điểm của mô hình giáo dục STEM. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 145, 24-31.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. The Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Phan , T. K. T. (2023). Kết hợp mô hình 5E và quy trình thiết kế kĩ thuật để xây dựng dự án STEM trong dạy học môn Khoa học lớp 5. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 142–148. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/996

Số

Chuyên mục

Các bài báo