Tổ chức dạy học chủ đề “Sắc màu thực vật” (Khoa học tự nhiên 8) theo hướng giáo dục STEAM

Các tác giả

  • Lê Minh Tuấn Khoa Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trang Quang Vinh Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

STEM education has combined with the Arts to form STEAM, which is considered a new trend in modern education in the world. In Vietnam, STEAM education has been attracting the attention of schools, teachers and educational scientists in recent years. Through solving problems in the STEAM topics, students have the opportunity to develop core competencies and professional competencies. This article uses theoretical research methods to define experiential learning activities in STEAM oriented-education and designing STEAM experiential learning activities in teaching the topic “Plant colors”. This article presents research findings on the proposed process of developing STEAM topics and how to implement them in natural science education.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, Co: BSCS, 5, 88-98.

Christie, A. A. (2016). Enhancing STEAM Learning in Your PK-8 Classroom. http://www.alicechristie.org/BERSTEM/Christie%20Total%20STEAM.pdf

Dương Thị Kim Oanh, Phạm Thị Trúc Ly (2021). Tổ chức dạy học STEM theo mô hình 5E trong dạy học bài “Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị Axit - Bazơ” (Hóa học 11). Tạp chí Giáo dục, 515, 23-28.

Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (2014). STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research. National Academies Press.

Nông Thủy Kiều, Phạm Thị Mây, Trần Trung Ninh (2019). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho HS thông qua chủ đề dạy học STEM phần “Dẫn xuất hidrocacbon” - Hóa học 11. Tạp chí Giáo dục, 456, 42-46.

Nguyễn Mậu Đức, Dương Thị Ánh Tuyết (2018). Dạy học chủ đề Axit - Bazơ chương trình Hóa học lớp 11 theo định hướng giáo dục STEM. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 225-230.

Nguyễn Thành Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Nguyễn Thị Hoài (2021). Một số kế hoạch dạy học chủ đề giáo dục STEAM trong phần hóa học hữu cơ trung học phổ thông. Sở GD-ĐT Nghệ An.

Nguyễn Thị Hoàn (2020). Thiết kế hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Đại học Huế.

Nguyễn Thanh Nga (chủ biên, 2017), Phùng Việt Hải, Nguyễn Quang Linh, Hoàng Phước Muội. Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Reeve, E. M. (2013). Implementing science, technology, mathematics and engineering (STEM) education in Thailand and in ASEAN. Report Prepared for: The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM Education, STEMmania. Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Chỉ thị số 16 CT-Ttg ngày 04/5/2027 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thomas, B., & Watters, J. J. (2015). Perspectives on Australian, Indian and Malaysian approaches to STEM education. International Journal of Educational Development, 45, 42-53.

Tytler, R. (2007). Re-imagining science education: Engaging students in science for Australia's future. Camberwell: Australian Council for Educational Research (ACER).

Văn Thị Minh Tư (2022). Giáo dục STEAM trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, 22(11), 1-6.

Vũ Thị Minh Nguyệt (2016). Vận dụng mô hình 5E trong dạy học khoa học qua khám phá thiết kế kế hoạch bài học. Tạp chí Giáo dục, 384, 60-62.

Yalman, G. (2008). STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education. Virgina Polytechnic and State University: Virgina.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Lê , M. T. K., & Trang , Q. V. (2023). Tổ chức dạy học chủ đề “Sắc màu thực vật” (Khoa học tự nhiên 8) theo hướng giáo dục STEAM. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 168–174. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1001

Số

Chuyên mục

Các bài báo