Dạy học theo định hướng giáo dục STEM chủ đề “Điều chế ethanol khi lên men tinh bột” (Hóa học 11)

Các tác giả

  • Trần Thị Mỹ Ngọc Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trang Quang Vinh Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

STEM education is an educational model based on an interdisciplinary approach, helping students apply Science, Technology, Engineering and Math knowledge to solve some practical problems in specific contexts (Sanders M, 2009). Therefore, combining STEM education in teaching Chemistry aims to help students combine knowledge to solve real-world problems while promoting students' creativity and curiosity through solving problems related to ingredients. The research results have identified the content of the lesson, selected the problem to be solved, built product criteria, designed the teaching process and organized the teaching of Alcohol content in the direction of STEM education on the topic “Preparation of ethanol when fermenting starch” (Grade 11 Chemistry) and conducting pedagogical experiments at Pedagogical Practice High School - An Giang University, Vietnam National University Ho Chi Minh city.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Honey, M., Pearson G., & Schweingruber, H. (2014). STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research. National Academy of Engineering; National Research Council. Washington, DC: The National Academies Pres.

Lê Huy Hoàng, Lê Xuân Quang (2018). Định hướng giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Khoa học dạy nghề, 52-53, 28-29.

Lê Xuân Quang (2017). Dạy học môn Công nghệ phổ thông theo định hướng giáo dục STEM. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Merrill, C., & Daugherty, J. (2009). The Future of TE Masters Degrees: STEM. In Paper presented at the meeting of the International Technology Education Association, Louisville, KY.

Mpofu, V. (2020). A Theoretical Framework for Implementing STEM Education. En K. G. Fomunyam (Eds.), Theorizing STEM Education in the 21st Century. Londres: IntechOpen.

Nguyễn Mậu Đức, Đinh Thị Ngoan (2019). Thiết kế chủ đề “pin chanh” (chương trình hóa học vô cơ lớp 12) theo định hướng giáo dục STEM. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 214-221.

Nông Thủy Kiều, Phạm Thị Mây, Trần Trung Ninh (2019). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua chủ đề dạy học STEM phần “Dẫn xuất hiđrocacbon” - Hóa học 11. Tạp chí Giáo dục, 456, 42-46.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM Education, STEMmania. Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Tsupros N., Kohler R., & Hallinen J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit 1 and Carnegie Mellon, Pennsylvania.

Tytler, R. (2007). Re-imagining science education: Engaging students in science for Australia's future. Camberwell: Australian Council for Educational Research (ACER).

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Trần , T. M. N., & Trang , Q. V. (2023). Dạy học theo định hướng giáo dục STEM chủ đề “Điều chế ethanol khi lên men tinh bột” (Hóa học 11). Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 110–116. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/991

Số

Chuyên mục

Các bài báo