Tổ chức dạy học bài “Cân bằng tự nhiên” (Khoa học tự nhiên 8) theo tiếp cận phát triển năng lực người học

Các tác giả

  • Nguyễn Thế Hưng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  • Phạm Đình Tâm Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt

The General Education Program 2018 has clearly determined that in addition to contributing to the formation and development of key qualities and general competencies, Biology must also form and develop in students biological and scientific and natural competence. Besides introducing the concept of competence and thinking capacity, the main content of the article is an analysis of teaching content, methods and organizational forms of teaching Lesson 46 “Natural balance” (Natural science 8) according to the approach of competence development for learners. The research results show that: (1) The thorough use of diagrams and charts is very meaningful in forging skills in collecting, classifying and processing information; practice skills to change expressions from diagrams to Vietnamese language expressions; (2) Learners are trained and developed competence, especially thinking competence (comparison, generalization, abstraction…) and competence to apply learned knowledge and skills.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Nguyễn Thế Hưng (2018). Phương pháp dạy học Sinh học ở trường phổ thông - Dạy học Sinh học theo tiếp cận năng lực. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vũ Văn Hùng (tổng chủ biên, 2023a). Khoa học tự nhiên 8. NXB Giáo dục Việt Nam.

Vũ Văn Hùng (tổng chủ biên, 2023b). Khoa học tự nhiên 8 - Sách bài tập. NXB Giáo dục Việt Nam.

Vũ Văn Hùng (tổng chủ biên, 2023c). Khoa học tự nhiên 8 - Sách giáo viên. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H., & Phạm , Đình T. (2023). Tổ chức dạy học bài “Cân bằng tự nhiên” (Khoa học tự nhiên 8) theo tiếp cận phát triển năng lực người học . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 182–188. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1004

Số

Chuyên mục

Các bài báo