Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội

Các tác giả

  • Phạm Đình Tâm Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  • Nguyễn Thế Hưng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt

managing defense and security education in universities is not only meaningful in improving the quality of teaching national defense and security subjects, but also plays an important role in contributing to the implementation of the mission of national defense and security following the orientation of the party and state. over the past time, the ministry of education and training and the ministry of national defense have issued many guiding documents on renovation of national defense and security education management; however, there are still some shortcomings in the practice of national defense and security education management in some universities. based on the analysis and assessment of the current state of management of national defense and security education at hanoi university of natural resources and environment, this study has proposed a few solutions to manage national defense education and training activities at hanoi university of natural resources and environment, meeting the task of national defense and security education in the new situation.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2007). Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 05/2020/TT-BGDDT ngày 18/3/2020 ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015). Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Chính phủ (2007). Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 về Giáo dục quốc phòng - an ninh.

Đặng Thành Hưng (2002). Dạy học hiện đại: Lí luận - Biện pháp - Kĩ thuật. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Đình Tâm (2022). Lí luận và phương pháp dạy học đại học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ (2010). Chỉ thị số 417/CT-TTg ngày 31/3/2010 về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Phạm , Đình T., & Nguyễn , T. H. (2024). Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 402–406. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1252

Số

Chuyên mục

Các bài báo