Thực trạng nhận thức của giáo viên về dạy học Hình học ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển chương trình lớp học

Các tác giả

  • Đỗ Đức Bình Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

Tóm tắt

The general education program has been regularly renewed to meet the requirements of general education reforms and innovations. Renovating the general education program requires innovation in teaching objectives, content and methods. Furthermore, the most important criterion for an educational program is to be relevant to student learning, to teacher competence, and to classroom conditions. Therefore, the study of the program at the classroom level (referred to as the class program for short) is an urgent issue that needs to be researched. The article presents the results of a survey on the perception of secondary school math teachers in developing the curriculum at the classroom level, in teaching Geometry at secondary schools with a focus on curriculum development at the classroom level. The research results of the article have suggested a number of activities of teachers to contribute to the development of the Math curriculum at the classroom level, which we will present in the next studies.

Tài liệu tham khảo

Alexander, W. M., Carr, D., & McAvoy, K. (1995). Student-oriented curriculum: Asking the right questions. Columbus, OH: National Middle School Association.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Fullan (1991). The new meaning of educational change. Macmillan Edition.

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Kilpatrick, J. (2009). The mathematics teacher and curriculum change. PNA Revista de Investigacion en Didactica de la Matematica, 3(3), 107-121.

Marsh, C. J., & Willis, G. (2002). Curriculum: Alternative Approaches, Ongoing Issues. Prentice Hall Publishers.

Nguyễn Thị Hồng Nhung (2016). Phát triển chương trình lớp học trong dạy học Toán ở trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 90-92; 85.

Oliva, P. F. (2005). Xây dựng chương trình học (người dịch Nguyễn Kim Dung). NXB Giáo dục.

Robinson, F. G., Ross, J. A., & White, F. (1985). Curriculum Development for Effective Instruction, Ontario Institute for Studies in Education. Toronto: Monograph series.

Sanchez, M. (2011). A review of research trends in mathematics teacher education. PNA Revista de Investigación en Didactica de la Matematica, 5(4), 129-145.

Tyler, R. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Vũ Quốc Chung (2015). Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình lớp học của giáo viên tiểu học trong dạy học môn Toán. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục tiểu học”. NXB Hồng Đức, tr 195-203.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Đỗ , Đức B. (2023). Thực trạng nhận thức của giáo viên về dạy học Hình học ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển chương trình lớp học. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 271–275. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1025

Số

Chuyên mục

Các bài báo