Một số biện pháp phát triển chương trình ở cấp độ lớp học cho giáo viên trong dạy học mạch kiến thức Hình học ở trường trung học cơ sở

Các tác giả

  • Đỗ Đức Bình Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

Tóm tắt

Since the 80s of the twentieth century, curriculum development has become a subject and field of study and has received the attention of many countries around the world. In Vietnam, the issue of curriculum development has also received attention at the national level in recent decades. An important standard for an educational program is that it needs to be suitable for student learning, teacher abilities and classroom conditions. Therefore, studying the curriculum at the classroom level is an urgent issue that needs research attention. This study proposes some curriculum development directions at the classroom level for teachers in teaching Geometry knowledge in secondary school. These are classroom curriculum development activities in the process of teachers preparing lesson plans, through innovating teaching methods, and collaborating among teacher teams to create integrated teaching topics.

Tài liệu tham khảo

Ahmed, W. (2005). General teaching methods, planning and educational applications. Presented by: Dr. Saeed Mohammed Al-Saeed, d. Abu Al Saud Mohammed Ahmed. Dar Al Fikr, (2nd Edition).

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Đức Bình (2019). Phát triển chương trình ở cấp độ lớp học (minh họa thông qua mạch kiến thức Hình học ở trung học cơ sở). Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 13, 76-82.

Lewis, C., Perry, R., & Hurd, J. (2009). Improving mathematics instruction through lesson study: A theoretical model and North American case. Journal of Mathematics Teacher Education, 12(4), 285-304.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (2023). Đề xuất quy trình phát triển chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 7, 205-210.

Nguyễn Thị Quỳnh (2023). Quy trình phát triển chương trình nhà trường và việc thực hiện ở một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 23(7), 53-58.

O'Bannon, B. (2008). What is a Lesson Plan? Innovative Technology Center, University of Tennessee.

Oliva, P. F. (2005). Xây dựng chương trình học (người dịch Nguyễn Kim Dung). NXB Giáo dục.

Vũ Quốc Chung (2015). Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình lớp học của giáo viên tiểu học trong dạy học môn Toán. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục tiểu học. NXB Hồng Đức, tr 195-203.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Đỗ , Đức B. (2024). Một số biện pháp phát triển chương trình ở cấp độ lớp học cho giáo viên trong dạy học mạch kiến thức Hình học ở trường trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 1–4. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1140

Số

Chuyên mục

Các bài báo