Vận dụng, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đại hội Đảng XIII vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Các tác giả

  • Tạ Thị Nhung Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Tóm tắt

At the 13th National Congress of Delegates (2021), our Party advocated: We attach great importance to Party building in terms of ideology; Continue to strongly innovate contents and methods of ideological work in the direction of proactive, practical, timely and effective; improve the combativeness, education, and persuasion in propagating and studying Marxism-Leninism, Ho Chi Minh’s thought, the Party’s viewpoints, and the State’s policies and laws. The theory of Marxism - Leninism in general and the theory of scientific socialism in particular have had a great impact on the formation of the communist worldview, scientific methodology and human outlook for students at the People’s Police College I. Simultaneously, it transforms the knowledge that students receive into values, beliefs, ideals, stances, and ideologies and forms their uniqueness established in research thinking as well as applying those theoretical knowledge to solve socio-political problems posed in practice in order to clarify the practical basis of the principles of scientific socialism and theoretical and scientific basis of the Party’s views.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Chấp hành Trung ương (2001). Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 (Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng).

Ban Tuyên giáo Trung ương (2017). Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh (1998). Về chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Mạch Quang Thắng (chủ biên, 2017). Một số vấn đề lí luận chính trị ở Việt Nam. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Phú Trọng (2022). Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Tạ , T. N. (2023). Vận dụng, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đại hội Đảng XIII vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 319–325. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1036

Số

Chuyên mục

Các bài báo