Biện pháp bồi dưỡng năng lực của cán bộ quản lí đào tạo ngành Chỉ huy - Tham mưu lục quân theo tiếp cận năng lực ở các trường sĩ quan lục quân hiện nay

Các tác giả

  • Phạm Quốc Tuấn Trường Sĩ quan Lục quân 1

Tóm tắt

Thoroughly grasping and implementing the views of the Party, Central Military Commission, and the Ministry of National Defense on building a contingent of cadres in the army, fostering the professional competence of training managers is an objective requirement and implemented by schools. The article contributes to clarifying a number of contents, requirements and measures to train managers in the Command - Army Staff sector according to the competence approach at army officer schools such as: raising awareness, the responsibility of organizations and forces associated with the organization to strictly and scientifically implement the process and methods of selection, training, planning and use; Strengthen training, fostering and focusing on creating a favorable pedagogical environment, contributing to improving the quality of training management staff at army officer schools, building a revolutionary and regular, elite and modern army. The measures, if applied in a unified manner, will contribute to improving the quality of training management staff according to the competence approach at army officer schools today.

Tài liệu tham khảo

Bộ Quốc phòng (2019). Quốc phòng Việt Nam 2019. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (2021). Kế hoạch số 619/KH-TM ngày 09/4/2021 thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Phan Chính Thức (2016). Nâng cao năng lực cán bộ quản lí giáo dục nghề nghiệp trong hội nhập khu vực ASEAN. Tạp chí Nghề nghiệp & cuộc sống, 75, 23-26.

Quân đội nhân dân Việt Nam (2020). Báo cáo số 29/BC-BQP ngày 23/9/2020 tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2020). Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025. NXB Quân đội nhân dân.

Trần Văn Hoan (2022). Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí đào tạo ở các trường quân đội hiện nay. Tạp chí Cộng sản, 989, 21-24.

Trung tâm Từ điển học (2015). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Phạm , Q. T. (2023). Biện pháp bồi dưỡng năng lực của cán bộ quản lí đào tạo ngành Chỉ huy - Tham mưu lục quân theo tiếp cận năng lực ở các trường sĩ quan lục quân hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 331–335. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1040

Số

Chuyên mục

Các bài báo