Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kĩ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội

Các tác giả

  • Đồng Bá Tuấn Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng
  • Đỗ Thị Vương Quỳnh Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Tóm tắt

Scientific research and teaching activities of lecturers of humanities and social sciences at military officer schools are two basic tasks that are closely related and mutually influence each other. Researching military social sciences and humanities aims to study theory, summarize practice, build a military cultural environment, innovate teaching content and methods, develop the personality of Uncle Ho's army, etc. being the premise to provide important data for the development of a regular and modern army. The article focuses on research on objective factors and determines the degree of influence of these factors on scientific research skills of lecturers of humanities and social sciences at military officer schools. Research results show that objective factors have a strong influence on scientific research skills of lecturers of social sciences and humanities. This is the basis for proposing socio-psychological measures to develop scientific research skills for lecturers of humanities and social sciences in military officer schools.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 8). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Bùi Ngọc Hoàng (2020). Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học cho giảng viên ở các trường đại học trong quân đội theo định hướng phát triển năng lực. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Học viện Chính trị.

Đảng bộ Quân đội (2020). Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

David, F. F. (2016). The Development of Expertise in Scientific Research (in book: Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource). ResearchGate - Discover the world’s research.

Nguyễn Ngọc Cường (2018). Bồi dưỡng kĩ năng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 426, 34-38.

Nguyễn Trọng Tuấn (2013). Thực trạng kĩ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 50, 23-28.

Trần Thị Thu Hằng (2015). Kĩ năng thực hành nghề của sinh viên cơ khí. Luận án tiến sĩ Tâm lí học, Học viện Khoa học xã hội.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Đồng , B. T., & Đỗ , T. V. Q. (2023). Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kĩ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 336–340. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1041

Số

Chuyên mục

Các bài báo