Một số biện pháp quản lí nhóm trẻ độc lập tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh phân cấp quản lí giáo dục

Các tác giả

  • Lê Thị Thúy Uyên Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

Nurturing, caring and educating preschool children in general and children under 36 months old in particular is an important task of preschool education institutions. However, the management of independent private groups of children in Ho Chi Minh City still has many limitations and shortcomings. The management of independent private groups of children in Ho Chi Minh City can be improved if the management measures are proposed and implemented in the direction of increasing decentralization, coordination in education management and meeting the requirements of preschool education development and consistent with the characteristics of the independent private group of children in Ho Chi Minh City. The research paper proposes a number of measures to manage independent private groups of children in the direction of overcoming barriers in decentralization of education management in Ho Chi Minh City.

Tài liệu tham khảo

Faguet, Jean-Paul (2004). Does decentralization increase government responsiveness to local needs?: Evidence from Bolivia. Journal of Public Economics, 88(3), 867-893. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00185-8.

Gropello, Emanuela Di (2002). An assessment of the impact of decentralization on the quality of education in Chile. World Bank Economists’ Forum, 2, 117-154.

Lê Thị Thu Ba (2012). Quản lí chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường mầm non tư thục Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Lương Thị Bình (2006). Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chuyển đổi trường mầm non bán công sang các loại hình trường mầm non thực hiện Luật Giáo dục. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2006-37-10.

Mody, Jyothsna (2004). Achieving accountability through decentralization: Lessons for integrated river basin management. Policy Research Working Paper, No. 3346, World Bank, Washington, D.C.

Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Trương Thị Việt Liên (2016). Bồi dưỡng kĩ năng quản lí nhóm trẻ độc lập tư thục cho chủ nhóm. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Quyên (2005). Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phân cấp quản lí giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số B2003-52-36.

Nguyễn Tiến Hùng (2014). Quản lí giáo dục phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lí giáo dục. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phan Văn Kha (2005). Quản lí nhà nước về giáo dục. Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ (2012). Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”.

Đã Xuất bản

20.04.2021

Cách trích dẫn

Lê , T. T. U. (2021). Một số biện pháp quản lí nhóm trẻ độc lập tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh phân cấp quản lí giáo dục. Tạp Chí Giáo dục, 500(2), 36–40. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/109

Số

Chuyên mục

Các bài báo