Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành bác sĩ đa khoa của sinh viên năm thứ nhất

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hương Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Giản Hoàng Anh Trường Đại học Vinh
  • Bùi Thị Minh Châu Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Vũ Ngọc Diệp Trường Đại học Y Hà Nội

Tóm tắt

Career choice plays a crucial role in a person’s later life. When selecting a university major, students consider numerous factors. This study investigates the factors affecting the decision to choose the general doctor major of first-year medical students. The study conducted a survey with 351 students at 3 medical universities and used linear structural analysis to test the hypotheses. The results show that there are 4 factors affecting the decision to choose the general doctor major, namely the suitability with personal characteristics, the characteristics of the major, the characteristics of the school, and the influence of significant others. The suitability with personal characteristics is the most influential factor affecting the students’ decision to choose the medical major. From these results, some research implications related to career orientation and training activities for students’ major selection are also discussed.

Tài liệu tham khảo

Bikse, V., Ezera, I. L., Libkovska, U., & Rivza, B. (2018). Comparative analysis of career choices by students in Latvia and the UK. 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’18), Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/head18.2018.8202

Borchert, M. (2002). Career choice factors of high school students. A Research Paper.

Bradshaw, G., Espinoza, S., & Hausman, C. (2001). The college decision-making of high achieving students. College and University, 77(2), 15-22.

Burns, M. J. (2006). Factors influencing the college choice of African-American students admitted to the College of Agriculture, Food and Natural resources. Thesis Master of Science, University of Missouri-Columbia.

Chapman, D. W. (1981). A model of student college choice. The Journal of Higher Education, 52(5), 490-505. https://doi.org/10.2307/1981837

Chapman, R. G. (1986). Toward a theory of college selection: A model of college search and choice behavior. Advances in Consumer Research, 13, 246-250.

Clayton, D. D. (2013). Factors and influences contributing to the college selection decision of high achieving high school seniors. Dissertations, Western Kentucky University. https://digitalcommons.wku.edu/diss/49/

Edmonds, J. (2012). Factors influencing choice of college major: what really makes a difference?. Thesis and Dissertations, Rowan University. https://rdw.rowan.edu/etd/147/

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th edition). Pearson.

Hossler, D., & Gallagher, K. (1987). Studying college choice: A three-phase model and implications for policy makers. College and University, 62, 207-221.

Kealy, M. J., & Rockel, M. (1987). Student perceptions of college quality: The influence of college recruitment policies. The Journal of Higher Education, 58(6), 683-703. https://doi.org/10.2307/1981104

Kotler P., & Fox, K. (1995). Strategic Marketing for Educational Institutions (2nd ed.). Prentice Hall.

Lê Thái Phượng (2021). Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành Du lịch của sinh viên đại học thuộc khu vực miền Trung sau tác động của Covid-19. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 5A, 63-77.

Nguyễn Minh Hà, Huỳnh Gia Xuyên, Huỳnh Thị Kim Tuyết (2011). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 6(2), 107-117.

Nguyễn Phương Toàn (2011). Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Luận văn thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phan Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Hòa (2017). Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn theo học chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 126(5A), 29-42.

Porter, S. R., & Umbach, P. D. (2006). College Major Choice: An Analysis of Person-Environment Fit. Research in Higher Education, 47(4), 429-449. https://doi.org/10.1007/s11162-005-9002-3

Pringle, C. D., Dubose, P. B., & Yankey, M. D. (2010). Personality Characteristics and Choice of Academic Major: Are Traditional Stereotypes Obsolete? College Student Journal, 44(1), 131-142.

Trần Thị Phụng Hà (2014). Định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 34, 113-125.

Trần Văn Quí, Cao Hào Thi (2009). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh phổ thông trung học. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 12(15), 87-102.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.11.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, . T. H., Giản , H. A., Bùi , T. M. C., & Vũ , N. D. (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành bác sĩ đa khoa của sinh viên năm thứ nhất . Tạp Chí Giáo dục, 23(21), 41–47. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1094

Số

Chuyên mục

Các bài báo