Quản lí công tác khảo thí theo tiếp cận đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra ở bậc đại học

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Vương Trường Đại học Văn Lang

Tóm tắt

Improving testing and assessment quality is one of the important goals of every higher education institution in order to achieve accurate and objective evaluation of learners’ performance. Based on the methods of synthesizing and analyzing documents, the article systematized domestic and international studies on the management of testing and assessment by approaching certain aspects of the organization of assessment and testing at the tertiary level. The result shows that very few studies have thoroughly and systematically addressed the issue of testing and assessment management in higher education institutions today, especially according to the outcomes-based education approach. Therefore, the author proposes some in-depth research directions to better understand the situation of this issue.

Tài liệu tham khảo

American Psychological Association (2014). Standards for educational and psychological testing. American Educational Research Association.

Asean University Network (2020). Guide to AUN-QA Assessment at Program level version 4.0. Bangkok: Chulalongkorn University.

Bai, X., & Ola, A. (2017). A Tool for Performing Item Analysis to Enhance Teaching and Learning Experiences. Issues in Information Systems, 18(1), 128-136. https://doi.org/10.48009/1_iis_2017_128-136

Bilen, E., & Matros, A.(2020). Online Cheating Amid Covid-19. Journal of Economic Behavior & Organization, 182, 196-211. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.12.004

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M. & Rumble, M. (2012). Defining Twenty-First Century Skills. In: Griffin, P., McGaw, B., Care, E. (eds), Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Springer, 17-66.

Bộ GD-ĐT (2004). Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2004 về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Cấn Thị Thanh Hương, Lê Đức Ngọc (2010). Quy trình đánh giá thành quả học tập theo cách tiếp cận chuẩn đầu ra. Tạp chí Giáo dục, 251, 15-20.

Crystal, B. (2008). Community College of Philadelphia Learning outcomes Assessment Model. Assessment Task Force of the Academic Master Plan Community College of Philadelphia, USA.

Dolan, R. P., & Burling, K. S. (2012). Computer-based testing in higher education, In C. Secolsky (Ed.). Handbook on Measurement, Assessment, and Evaluation in Higher Education (1st ed), Routledge, 321-335.

Dương Thế Việt (2020). Giải pháp quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần tiếp cận chuẩn đầu ra. Tạp chí Quản lí giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 47 - 53.

Đinh Thành Việt, Trần Thị Hà Vân (2022). Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra. NXB Thông tin và Truyền thông.

Finch, W. H., & French, B. F. (2019). Educational and Psychological Measurement. NY: Routledge, 171-189.

Hermsen, S., Frost, J., Renes, R.J., & Kerkhof, P. (2016). Using Feedback through digital technology to disrupt and change habitual behaviour: A critical review of current literature. Computers in Human Behaviour, 57, 61-74.

Lâm Quang Thiệp (2010). Đo lường trong Giáo dục - Lí thuyết và ứng dụng. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Muñiz, J. (2010). Test theories: Classical theory and item response theory. Papeles del Psicólogo, 31(1), 57-66.

Norton, L. S., Norton, B., & Sadler, I. (2012). Assessment, marking and feedback: understanding the lecturers’ perspective. Practitioner Researching Higher Education, 6(2). 3-24. https://doi.org/10.2307/j.ctv13xprqb

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2016). Giáo trình Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thanh Sơn (2015). Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra. Journal of Science, 9(1), 35-40.

Quality Assurance Agency (2018). The revised UK quality code for higher education. https://www.qaa.ac.uk/quality-code

Race, P. (2001). Using feedback to help students to learn. New York: The Higher Education Academy.

Sadler, D. R. (2009). Indeterminacy in the use of preset criteria for assessment and grading. Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(2), 159-179. https://doi.org/10.1080/02602930801956059

Sái Công Hồng, Lê Thái Hưng, Lê Thị Hoàng Hà, Lê Đức Ngọc (2017). Giáo trình kiểm tra đánh giá trong dạy học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Spady, W. D. (1994). Outcomes Based Education: Critical Issues and Answers. Arlington, VA: American Association of School Administration.

Trần Đức Hiếu (2014). Thực trạng quản lí đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 348, 9-11.

Wu, M. L., & Adams, R. J. (2007). Applying the Rasch Model to Psychosocial Measurement: A practical approach. Melbourne: Educational Measurement Solutions.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.11.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. V. (2023). Quản lí công tác khảo thí theo tiếp cận đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra ở bậc đại học. Tạp Chí Giáo dục, 23(21), 48–52. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1095

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả