Khung năng lực đánh giá học sinh của giáo viên: kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Các tác giả

  • Trần Thị Hương Giang Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Dương Thị Thu Hương Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

From the school year 2020-2021, the Ministry of Education and Training has begun to implement a new curriculum and new textbooks for grade 1, from 2021-2022 for grades 2 and 6, from 2022-2023 for grades 3, 7 and 10, 2023-2024 for grades 4, 8, 11 and 2024-2025 for grades 5, 9 and 12. Assessment does not only involve knowledge and skills but also focuses on competencies and qualities. Therefore, teachers at all levels face many difficulties when assessing students’ competencies and qualities. The article summarizes the international experience related to the current teacher’s student assessment framework and gives recommendations for Vietnamese teachers. The research results are suggestions for teachers and educational managers in the process of  developing teachers’ professional competence in the direction of developing students’ competencies and qualities to meet the goals of the 2018 General Education Curriculum.

Tài liệu tham khảo

Australian Department of Education and Training (2004). Competency framework for teachers.

Australian Institute for Teaching and School Leadership (2022). Australian Professional Standards for Teachers. AITSL, Melbourne.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bùi Hiền Thục (2012). Xu hướng đánh giá trong giáo dục hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 287, 29-30; 48.

Lê Thị Hồng (2021). Cơ sở lí luận của hoạt động phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong các trường đại học. Tạp chí Giáo dục, 494, 26-30.

Ministry of Education (2011). Teachers’ Standards Guidance for school leaders, school staff and governing bodies.

Nguyễn Tiến Trung (2016). Năng lực giáo viên và đào tạo giáo viên trong bối cảnh dạy học đa dân tộc, đa văn hóa.

Tạp chí Giáo dục, 378, 16-18; 39.

TKCOM (2018). Global Teachers’ Key Competences Framework. Barcelona: TKCOM.

Trần Anh Tuấn (2020). Đổi mới hoạt động đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực. Tạp chí Giáo dục, 474, 1-6.

Trần Trung Tình, Nguyễn Hữu Châu, Trịnh Thanh Hải (2016). Năng lực của giáo viên trong lĩnh vực đánh giá kết quả học toán của học sinh - Một nghiên cứu lí thuyết. Tạp chí Tâm lí học, 7(208), 16-26.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.11.2023

Cách trích dẫn

Trần , T. H. G., & Dương, . T. T. H. (2023). Khung năng lực đánh giá học sinh của giáo viên: kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 23(22), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1111

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả