Thiết kế học liệu điện tử nhằm hỗ trợ sinh viên ngành Sư phạm hóa học tại Trường đại học Sài Gòn trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Phượng Liên Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

Teaching is one of the professions with special properties because the object of teaching is the generations of students who are in the stage of developing and forming their rich and sensitive personalities. The teacher's task is to teach and educate, contributing to the formation of students' qualities, competencies, and personality. Therefore, in order to become a solid teacher on the podium in high school, even in the process of studying at a university or college of pedagogy, students need to be equipped with a system of pedagogical skills in accordance with the provisions of the university professional standards for high school teachers. The article refers to the design of electronic learning materials to support students of Chemistry Pedagogy at Saigon University in practise their pedagogical skills. The research results show that it is very necessary to design and apply electronic learning materials to support in practice pedagogical skills for students of Chemistry Pedagogy to meet the innovative requirements from the General Education Program 2018.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD-ĐT).

Chu Cẩm Thơ (2014). Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại khoa Toán Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Yêu cầu - Thực tiễn - Giải pháp. Tạp chí Giáo dục, 325, 35-38.

Cudomina (1961). Hình thành các năng lực sư phạm. NXB Đại học Tổng hợp Leningrad.

Đặng Thị Thuận An (2016). Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Hóa học. Tạp chí Giáo dục, 375, 45-47.

Gonobolin (1969). Những phẩm chất tâm lí của người giáo viên. NXB Giáo dục.

Nguyễn Mậu Đức, Đặng Thị Thuận An (2015). Thiết kế và sử dụng giáo trình điện tử góp phần ôn tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm Hóa học. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 3(35), 33-43.

Nguyễn Thị Thế Bình (2013). Vấn đề rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 317, 50-51.

Nguyễn Kim Chuyên (2019). Nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 128-131.

Nguyễn Văn Đệ, Vũ Văn Đức (2012). Bàn về mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở các trường đào tạo giáo viên. Tạp chí Khoa học giáo dục, 79, 42-43.

Nguyễn Văn Đệ, Vũ Văn Đức (2013). Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên. Tạp chí Giáo dục, 308, 10-11.

Phạm Đức Thuận (2013). Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm Lịch sử tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục, 318, 58-60.

Phạm Thị Bích Diệp, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Kim Chi (2021). Xây dựng học liệu nghe cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Mở Hà Nội. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở Hà Nội, 81, 1-12.

Phạm Quang Thuận (2022). Số hoa học liệu học tập - Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang trong dạy học trực tuyến. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 172-176.

Trần Thanh Hải, La Thị Kim Bách, Huỳnh Thanh Quang (2020). Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm Trường Đại học An Giang. Tạp chí Giáo dục, 491, 54-58.

Thái Hoài Minh, Kiều Phương Hảo (2014). Phát triển năng lực ứng dụng ICT trong dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học thông qua học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. Hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam”, Trường Đại học Khoa học và Xã hội nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, tr 58-70.

Thái Hoài Minh, Đặng Thị Oanh (2016). Xây dựng sách điện tử hỗ trợ sinh viên sư phạm rèn luyện năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học giáo dục, 61(6A), 41-52.

Trần Thị Lan Thu, Bùi Thị Nga (2020). Thiết kế và xây dựng học liệu điện tử phục vụ yêu cầu đào tạo trực tuyến. Tạp chí Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội, 63, 1-7.

Trịnh Thùy Anh (2010). Bàn về việc phát triển kho học liệu điện tử. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 5(1), 72-76.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. P. L. . (2024). Thiết kế học liệu điện tử nhằm hỗ trợ sinh viên ngành Sư phạm hóa học tại Trường đại học Sài Gòn trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 23–27. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1146

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả