Một số biện pháp quản lí tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo hướng trải nghiệm

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hạnh Học viên cao học lớp QH-2021 S7, ngành Quản lí giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Teaching as well as managing the organization of teaching Natural Science at secondary schools in Phu Ly city, Ha Nam province has been implemented, but there are still some limitations. Based on theory as well as practice at schools, the article proposes a number of management measures to manage the organization of teaching natural science for students at secondary schools in Phu Ly city. Ha Nam follows an experiential approach based on the approach to element management in teaching. These measures have different positions, roles and functions, but they all have close relationships, interactions, and mutual support, making an important contribution to Improve the effectiveness of the management of teaching activities in Natural Sciences in experiental-oriented direction for secondary school students in the city.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở.

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (2018). Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. NXB Giáo dục Việt Nam.

Lê Thị Hoài Thương (2023). Quản lí tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Nguyễn Lộc (2010). Lí luận về quản lí. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010). Đại cương khoa học quản lí. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Thanh Hương (2019). Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Kiện Khê, huyện Thành Liêm, tỉnh Hà Nam. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 66-70; 36.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. (2024). Một số biện pháp quản lí tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo hướng trải nghiệm. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 163–168. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1192

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả