Nghiên cứu và đề xuất khung năng lực số của học sinh trung học cơ sở trong học tập trực tuyến

Các tác giả

  • Lê Thái Hưng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hạnh Trường Liên cấp Newton, Hà Nội
  • Vũ Phương Liên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

In recent years, many countries have been gradually shifting into the era of digital transformation - a world where everything is connected and constantly applied information technology to all aspects of human society - especially in the field of education. Today's young generation needs to equip themselves with the necessary skills to become a global citizen, especially digital capabilities right from the school age. At the same time, the extremely stressful situation of the Covid-19 epidemic is both an opportunity and a challenge for the transformation in online education. The article aims to provide an overview of the concept of "digital competence", guidance to build a digital competency framework for junior high school students, and at the same time, review and compare it with information technology capabilities in the framework of the 2018 General Education Program. The research results would be a source of reference for policy makers, administrators and teachers in the process of implementing new educational methods to meet the requirements of the social and educational context.

Tài liệu tham khảo

Bloom, B. S. (Ed., 1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive Domain. New York: McKay.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Byrne, J., Kardefelt-Winther, D., Livingstone, S., & Stoilova, M. (2016). Global Kids Online Research Synthesis 2015-2016. UNICEF Office of Research - Innocenti and London School of Economics and Political Science.

Đỗ Văn Hùng (Chủ biên, 2021). Khung năng lực số dành cho sinh viên. Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

European Council (2018). Key Competences for Lifelong Learning, 1-13.

Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies: Spain.

Gilster, P. (1997). Digital literacy. New York: Wiley Computer Publications.

JISC (2014). Developing students’ digital literacy. http://www.jisc.ac.uk/guides/developing-students-digital-literacy

Kress, G. (2003). Literacy in the new media age. London & New York: Routledge.

Lê Anh Vinh, Bùi Diệu Quỳnh, Đỗ Đức Lân, Đào Thái Lai, Tạ Ngọc Trí (2021). Xây dựng khung năng lực số cho học sinh phổ thông Việt Nam. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, số đặc biệt tháng 1, 1-11.

Sefton-Green, J., Marsh, J., Erstad, O., & Flewitt, R. (2016). Establishing a Research Agenda for the Digital Literacy Practices of Young Children. A White Paper for COST Action IS1410.

Stergioulas, L. K. (2006). The Pursuit of Digital Literacy and e-Inclusion in Schools: Curriculum development and teacher education. E-start project presentation.

UNESCO (2019). Digital Kids Asia-Pacific: Insights into Children’s Digital Citizenship. Bangkok: UNESCO.

UNICEF (2019). Digital literacy for children: exploring definitions and frameworks. UNICEF Office of Global Insight and Policy.

Walsh, M. (2009). Pedagogic potentials of multimodal literacy. In L. Hin and R. Subramaniam (Ed.), Handbook of Research on New Media Literacy at the K-12 Level: Issues and Challenges (pp. 32-47). Information Science Reference.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. H., Nguyễn , T. H., & Vũ , P. L. (2023). Nghiên cứu và đề xuất khung năng lực số của học sinh trung học cơ sở trong học tập trực tuyến. Tạp Chí Giáo dục, 22(19), 19–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/539

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả