Một số vấn đề về dạy học dự án trong giáo dục mầm non và quy trình triển khai chủ đề giáo dục theo tiếp cận dạy học dự án

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Bích Thủy Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang
  • Nguyễn Thị Hoàng Hà Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang

Tóm tắt

In the current trend of preschool education innovation, project teaching is considered as one of the advanced educational approaches, which has been widely applied in many different countries around the world including Vietnam. To carry out project teaching for preschool children, teachers need to have a proper understanding of the educational topic and how to develop goals, content networks, activity networks and plans to educate children in a scientific way, and not rigidly forced. The article analyzes some theoretical issues about project teaching for preschool children, principles and procedures for implementing an educational topic for preschool children according to the project teaching approach. Project teaching with the motto “child-centered education” helps children actively participate in activities that interest them, thereby developing the necessary qualities and competencies and becoming self-confident, healthy both physically and intellectually, meeting the development needs of people in the new era.

Tài liệu tham khảo

Alexander, S. K. (2008). Windows on Learning: Documenting Young Children’s Work, by Judy Harris Helm, Sallee Beneke, & Kathy Steinheimer. Journal of Catholic Education 12(2), 276-278. https://doi.org/10.15365/joce.1202102013

Ha, S. R., & Oh, Y. H. (2006). Phương pháp tiếp cận dạy học dự án. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. Seou, Yang Seo Won. 하순련, 오영희 (2006). 유아와 함께 하는 프로젝트 접근방법의 이론과 실제. 서울, 양서원.

Helm, J. H., & Katz, L. G. (2016). The project Approach in the Early Years (3rd ed.). Teachers College Press.

Hoàng Thu Hiền (2017). Phương pháp dạy học theo dự án - một hướng tiếp cận trong việc cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 8, 166-169.

Jee , O. J. (2000). Cách tiếp cận dạy học dự án trong thực hiện chương trình Giáo dục mầm non. Seoul, Joong Jee Sa. 지옥정 (2000). 유아교육 현장에서 프로젝트 접근법. 서울 청지사

Lee, J. H. (2012). Phương pháp tiếp cận dự án: Lí thuyết và thực hành. Trường Đại học Tổng hợp Keimyung, Viện Cao học Giáo dục mầm non. 이진희 (2012).프로젝트 접근법: 이론과 실제. 계명대학교, 유아교육 대학원.

Nguyễn Tuấn Vĩnh, Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung (2018). Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án. Tạp chí Giáo dục, 428, 17-20.

Nguyễn Thị Luyến (2017). Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học học phần “Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non” nhằm phát triển năng lực cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 92-96.

Phạm Thị Yến (2017). Giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận dự án. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 121-124.

Simanjuntak, L., Hasanuddin (2022). The effect of project method and self-concept on emotional intelligence of children age 5-6 years. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(6), 6006-6016. http://doi.org/ 10.31004/obsesi.v6i6.2819

Szállassy, N. (2008). Project Method, As One of The Basic Methods of Environmental Education. Acta Didactica Napocensia, 1(2), 45-49.

Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương (2011). Dạy học dự án - Từ lí luận đến thực tiễn. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 28, 3-11.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. B. T., & Nguyễn , T. H. H. (2024). Một số vấn đề về dạy học dự án trong giáo dục mầm non và quy trình triển khai chủ đề giáo dục theo tiếp cận dạy học dự án . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 200–205. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1198

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả