Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên: Thực trạng và các điều kiện

Các tác giả

  • Lê Đình Quý Nguyễn Trường Đại học FPT

Tóm tắt

Trong xu thế phát triển của khoa học và công nghệ toàn cầu, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh để bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cần được ươm tạo, nuôi dưỡng và phát triển trong một hệ sinh thái thuận lợi. Bài báo đánh giá thực trạng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên hiện nay và chỉ ra các điều kiện để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động có khả năng liên kết giữa các thành tố nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là yêu cầu bức thiết hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Boesenkopf, F. A. (2017). Entrepreneurial ecosystem: how to improve your local ecosystem with political initiatives. Handbook of Cyber-Development, Cyber-Democracy, and Cyber-Defense; Springer: Cham, Switzerland, 1-24.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2017). Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam năm 2017. Nguồn truy cập: http://molisa.gov.vn/Pages/solieu/thitruonglaodong.aspx.

Chính phủ (2018). Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/09/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đại sứ quán Phần Lan (2018). Báo cáo diễn đàn vai trò của đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học. Nguồn: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/14910/truong-dai-hoc-la-thanh-to-quan-trong-trong-he-sinh-thai-khoi-nghiep-sang-tao.aspx.

GEM (2017). Global Report 2016/2017.

GEM (2018). Global Report 2017/2018. https://www.gemconsortium.org/report/gem-2017-2018-global-report#:~:text=The%202017%2F18%20Global%20Entrepreneurship,86%25%20of%20the%20world's%20GDP.

Morrison, J. Q. (2013). Performance evaluation and accountability for school psychologists: Challenges and opportunities. Psychology in the Schools, 50(3), 314-324.

Phan Hoàng Lan (2018). Báo cáo “Thực trạng khởi nghiệp sáng tạo và chính sách hỗ trợ tại Việt Nam. Tài liệu diễn đàn “Phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018. http://bcsi.edu.vn/tai-lieu-mo/tai-lieu-dien-dan-phat-trien-doanh-nghiep-Viet-Nam-2018-.html?fbclid=IwAR1TZrN1I3jlK-LuvSAx4tfiPfPHjUil8kvMwVZHj0uKzG_r_UPvxeSggpM.

Quốc hội (2005). Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Quốc hội (2017). Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017.

Topica Founder Institute (2016). Báo cáo thường niên về tình hình khởi nghiệp tại Việt Nam năm 2016. Nguồn truy cập: https://vebimo.wordpress.com/2017/04/04/topica-founder-institute-investment-in-startup-business-2016.

Topica Founder Institute (2017). Báo cáo thường niên về tình hình khởi nghiệp tại Việt Nam năm 2017. Nguồn truy cập: https://vebimo.wordpress.com/2018/02/21/topica-vietnam-startup-investment-2017.

Thủ tướng Chính phủ (2016). Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025.

Văn phòng Đề án 844 (2018). Báo cáo đề án 844. Nguồn truy cập: http://dean844.most.gov.vn.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, L. Đình Q. (2021). Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên: Thực trạng và các điều kiện. Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 49–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/12

Số

Chuyên mục

Các bài báo