Những vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở trường mầm non

Các tác giả

  • Nguyễn Thụy Vũ Viện Đào tạo và Nâng cao Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Preschool education is the initial stage that lays the foundation for the formation and development of children's personality. With the specific development characteristics of preschool children, the important role of preschool has special tasks that no other level has, which is to simultaneously perform the tasks, including foster care and education children. It is very important to ensure the safety and prevention of injuries to preschool children during the performance of these tasks in schools, because the safety of children has special significance for the comprehensive physical and mental development of children. Therefore, the management of injury prevention education activities for children in preschools is to make staff and teachers performing the tasks of foster care and education of children, to complete and comprehensive knowledge, have a regular awareness of prevention, prevent and thoroughly eliminate unsafe risks to children, help them avoid risks in life, live safely, healthily and develop well in any conditions and circumstances.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2008). Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bộ GD-ĐT (2010a). Công văn số 8511/BGDĐT-GDMN ngày 20/12/2010 về Chấn chỉnh tình trạng không đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ GD-ĐT (2010b). Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/04/2010 về Xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành Điều lệ trường mầm non.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 ban hành Chương trình giáo dục mầm non.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015). Phòng, chống thiên tai và tai nạn thương tích ở trẻ em. NXB Lao động - Xã hội.

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học.

Nguyễn Thuỵ Vũ (2019). Quản lí hoạt động giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.

Nguyễn Văn Hùng (2019). Nghiên cứu tai nạn thương tích ở trẻ em dưới 16 tuổi và hiệu quả can thiệp của mô hình cộng đồng an toàn tại các xã vùng ven, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Luận án tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y dược - Đại học Huế.

Phạm Minh Hạc (2007). Một số vấn đề về giáo dục và khoa học giáo dục. NXB Giáo dục.

Tổ chức Y tế Thế giới (2008). Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em (bản tiếng Việt).

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. V. (2024). Những vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở trường mầm non. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 238–244. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1217

Số

Chuyên mục

Các bài báo