Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Lịch sử: thực trạng và giải pháp

Các tác giả

  • Đặng Thị Thùy Dung Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Nguyễn Thị Thế Bình Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

The training of pedagogical students in general and history pedagogy students in particular is undergoing a significant development and transformation in the context of digital transition. Applications of Information and Communication Technology (ICT) is one of the fundamental and crucial competences that helps history pedagogy students effectively utilize in the activities of learning, educational practice, and scientific research. Through sociological investigation methods, observation and practical analysis, this research is conducted to elucidate the current state of ICT application competences in the scientific research activities of history pedagogy students at several universities in Vietnam. Subsequently, practical solutions are proposed to enhance the competences of students in this regard. The research could bring an overview of ICT application competences in the scientific research activities of history pedagogy students, contributing to the development of this competence of these students. At the same time, this paper aims to improve the effectiveness of history teacher education in universities, meeting the demands of education in the era of digital transformation and the integration of technology.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Nguyễn Văn Tuấn (2015). Cẩm nang nghiên cứu khoa học - Từ ý tưởng đến công bố. NXB Đại học Sư phạm.

OECD (2002). Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation.

Quốc hội (2006). Luật Công nghệ thông tin. Luật số 67/2006/QH11, ban hành ngày 29/6/2006.

Trần Trung, Nguyễn Chí Thành, Ngô Văn Định (2020). Khai thác phần mềm Mendeley trong phát triển một số kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm. Tạp chí Giáo dục, 489, 9-13.

UNESCO (2008). ICT Competency Standards for Teachers. United Kingdom: UNESCO.

UNESCO (2013). Glossary of curriculum terminology. International Bureau of Education.

Vũ Cao Đàm (2015). Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Đặng , T. T. D., & Nguyễn , T. T. B. (2024). Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Lịch sử: thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 338–343. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1240

Số

Chuyên mục

Các bài báo