Nghiên cứu cơ hội và thách thức trong đổi mới giáo dục - đào tạo và đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giai đoạn hiện nay

Các tác giả

  • Võ Thị Mỹ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tóm tắt

The universities are the “source of the nation's energy”, the center of knowledge creation, the place of teaching, training and scientific research. The innovation of science education is a regular task of higher education, and it is the key to development in industrialization and modernization phase. The innovation of science education and the innovation of  teaching methods not only establish modern and effective teaching methods but also create opportunities to adapt to changing circumstances (due to the epidemic, expanding training in the context of international integration, online teaching and learning), enhance scientific research competence, etc… The innovation of science education becomes more urgent in applying of the achievements of the Fourth Industrial Revolution (The Information Technology Revolution) to open up opportunities but also poses many challenges for both educators and learners in ensuring quality of knowledge, interaction ability, perception/emotions between teachers and between learners. The article synthesizes and analyzes data published on the website of Nguyen Tat Thanh University, combined with issued documents related to the field of education in the program of innovation and assurance of educational quality. Innovating educational science and teaching media not only establishes modern and effective teaching methods but also creates opportunities to adapt to changes in circumstances and enhance scientific research competences.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29 NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2016). Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD-ĐT (2019). Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kĩ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (2022a). Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xuất sắc đạt Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2022. https://niic.ntt.edu.vn/tin-tuc/truong-dh-nguyen-tat-thanh-xuat-sac-dat-giai-thuong-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-tp-hcm-nam-2022/

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (2022b). Trường Đại học Nguyễn Tất Thành lọt vào top 10 trường đại học của Việt Nam có thành tựu học thuật tốt nhất thế giới. https://ntt.edu.vn/truong-dh-nguyen-tat-thanh-lot-vao-top-10-truong-dai-hoc-cua-viet-nam-co-thanh-tuu-hoc-thuat-tot-nhat-the-gioi/

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Võ, T. M. (2024). Nghiên cứu cơ hội và thách thức trong đổi mới giáo dục - đào tạo và đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giai đoạn hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 349–353. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1244

Số

Chuyên mục

Các bài báo