Văn hóa ứng xử trong mô hình giáo dục đại học tư thục hiện nay: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Các tác giả

  • Võ Thị Mỹ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Trần Ngọc Hà Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tóm tắt

The culture of behavior plays a significant role in building a positive educational environment that fosters the holistic development of society in the present era. Conducting a study on behavior culture at Nguyen Tat Thanh University provides us with a clear understanding of the academic culture in private universities. The research examines the university's policies, models, and educational initiatives to contribute to the reinforcement and development of behavior, communication styles, and social interactions among stakeholders (students, teachers, and staff) in a humanistic academic environment. The study identifies the challenges and benefits related to promoting and maintaining a positive culture of behavior in the educational system. The research findings help managers and educators in universities gain a better understanding of the importance of academic behavior culture, and provide solutions and directions for building and developing culture within the educational and social environments. This is an increasing concern for educators, educational administrators, governments, and society regarding the role of behavior culture in higher education. The study holds practical significance for educators, administrators, and policymakers in enhancing the educational experience and creating a favorable learning environment.

Tài liệu tham khảo

Deal, T. E., & Peterson, D. K. (2009). The Shaping School Culture Fieldbook. Jossey-Bass.

Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Thanh, Phan Trọng Đông (2022). Xây dựng văn hóa trường học - Môi trường tốt nhất để giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(01), 1-7.

Peterson, K. D., & Deal, T. E. (2009). The shaping school culture fieldbook. USA: John Wiley & Sons.

Schein, E. H. (2004). Organisation Culture and Leaderships. John Wiley & Sons, Ltd.

Thủ tướng Chính phủ (2018). Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 ban hành Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”.

Thủ tướng Chính phủ (2021). Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Thủ tướng Chính phủ (2022). Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hoá học đường.

Trần Ngọc Thêm (2022). Giáo dục công dân toàn cầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tại các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. In trong Đào tạo công dân toàn cầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tại các trường đại học công lập và ngoài công lập ở Việt Nam (Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia HUTECH SSH2021). NXB Giao thông Vận tải, 20-37.

Võ Văn Sen (chủ biên, 2022). Xây dựng văn hóa học đường đại học Việt Nam trong thời kì phát triển và hội nhập. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Võ , T. M., & Trần , N. H. (2024). Văn hóa ứng xử trong mô hình giáo dục đại học tư thục hiện nay: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 375–382. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1248

Số

Chuyên mục

Các bài báo