Quy trình thiết kế và sử dụng Infographic trong hỗ trợ dạy học đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 3

Các tác giả

  • Phạm Đình Cúc Hân Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Vietnamese is an important subject at the primary level, in which reading comprehension is a necessary skill for students, serving as the foundation for overall Vietnamese proficiency as well as other subjects. With the goal of integrating information technology in teaching, Infographics, with its outstanding advantage, is considered a new teaching method to improve teaching and learning efficiency, meeting the requirements for reforming the General Education Program 2018. Infographics provides an effective teaching method to enhance students' ability to recognize details, images and content of reading materials, thereby improving their reading comprehension skills. This article focuses on presenting measures to use Infographics to support reading comprehension for third grade students. Research results show that teachers' flexible use of Infographics to support teaching reading comprehension for third grade students will help them develop language and literary abilities in Vietnamese, and develop writing skills through reading and foster love of Vietnamese.

Tài liệu tham khảo

Cairo, A. (2012). The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization. New Riders.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Lã Phương Thúy, Nguyễn Quỳnh Mai, Vũ Minh Hiền (2020). Thiết kế và sử dụng Infographic trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin ở trường trung học cơ sở. Kỉ yếu hội thảo khoa học sinh viên thường niên năm học 2020-2021, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 31-45.

Lankow, J., Ritchie, J., & Crooks, R. (2012). Infographics: The power of visual storytelling. John Wiley & Sons.

Ngô Thị Tiệp (2020). Ứng dụng Infographic trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh trung học cơ sở. Luận văn thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Smiciklas, M. (2012). The power of infographics: Using pictures to communicate and connect with your audiences. Que Publishing.

Phạm Thị Thu Hiền (2022). Thiết kế và sử dụng bài tập đọc hiểu văn bản trong dạy học môn Ngữ Văn lớp 6. Tạp chí Giáo dục, 22(5), 8-13.

Yildirim, S. (2016). Infographics for educational purposes: Their structure, properties and reader approaches. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 15(3), 98-110.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Phạm , Đình C. H. . (2024). Quy trình thiết kế và sử dụng Infographic trong hỗ trợ dạy học đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 3. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1266

Số

Chuyên mục

Các bài báo