Một số đề xuất khai thác, sử dụng ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 trong dạy học với học sinh dân tộc thiểu số

Các tác giả

  • Phạm Thu Hà Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

For ethnic minority students at the primary school level, Vietnamese is an extremely important subject because Vietnamese is a language tool that helps students acquire knowledge at school in addition to their mother tongue. Meanwhile, Vietnamese textbooks are compiled for use throughout the country, so it is inevitable that some language materials are not appropriate and difficult to implement for some subjects like ethnic minority students. On the basis of reviewing the corpus of Vietnamese textbooks for grade 3 of the 2018 general education program, the article proposes a number of measures to apply the corpus of Vietnamese textbooks for grade 3 to suit ethnic students minorities such as: adjusting the duration, supplementing and adjusting the language, applying some specific Vietnamese textbooks for grade 3 teaching methods and ensuring implementation conditions.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2010). Một số biện pháp hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số học môn Tiếng Việt lớp 1, 2, 3. Dự án Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 quy định về Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng (2022). Tiếng Việt 3 (tập 1, 2), Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đàm Thị Hoài Dung (2022). Thực trạng sự phù hợp của nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, 2 đối với học sinh người dân tộc thiểu số. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 22, số đặc biệt tháng 11, 36-42.

Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên kiêm chủ biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh (2022). Tiếng Việt 3 (tập 2), Bộ sách Cánh diều. NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên kiêm chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng (2022). Tiếng Việt 3 (tập 1), Bộ sách Cánh diều. NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cẩm Ly (đồng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích Loan, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền (2022). Tiếng Việt 3 (tập 1, 2), Bộ sách Chân trời sáng tạo. NXB Giáo dục Việt Nam.

Phạm Thị Thu Hiền (2022). Hướng dẫn giáo viên tự xây dựng hệ thống ngữ liệu để dạy học và kiểm tra, đánh giá đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 19(02), 23-27.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Phạm , T. H. (2024). Một số đề xuất khai thác, sử dụng ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 trong dạy học với học sinh dân tộc thiểu số. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 7–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1267

Số

Chuyên mục

Các bài báo