Một số nghiên cứu về chính sách và đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ở cơ sở giáo dục phổ thông

Các tác giả

  • Phạm Thu Hà Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Như Đông Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

The ethnic minority language subject is a unique feature of education in ethnic minority areas. According to the 2018 General Education Curriculum, Ethnic Minority Languages is an elective subject at all three school levels instead of only at the elementary level as regulated in the 2006 General Education Curriculum. This curricular adjustment poses the critical issue of training ethnic minority language teaching staff. To ensure the quality and quantity of ethnic minority language teachers, it is crucial to introduce appropriate policies of training and retraining, recruitment, workforce mobilization, and working environment. The article reviews local and international research works on ethnic minority language teachers support policies and their effectiveness to detect research gaps for further investigation.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng M'nông, Tiếng Thái.

Cooper, J. M., & Alvarado, A. E. (2006). Preparation, Recruitment, and Retention of Teachers. International Academy of Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000152023

Chính phủ (2016). Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hà Đức Đà (2016). Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông người dân tộc thiểu số ở các tỉnh vùng Tây Bắc. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Loi, L. V, (2018). Policies on Support of General Education for Ethnic Minorities in Vietnam in the Current Content. American Journal of Educational Research, 6(12), 1678-1687. https://doi.org/10.12691/education-6-12-14

Mai Thị Yến Lan (2016). Về đội ngũ giáo viên trung học cơ sở người dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, 394, 14-16.

Mông Kí Slay (2001). Nội dung phương pháp và hình thức tổ chức dạy học ở vùng dân tộc. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mông Kí Slay (2007). Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để đưa Tiếng dân tộc vào dạy trong trường tiểu học vùng dân tộc đạt hiệu quả. Đề tài khoa học cấp Bộ, mã số B2004-81-03.

Phạm Đỗ Nhật Tiến (2011). Tư duy lại về chế độ chính sách đối với giáo viên phổ thông nước ta. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 73, 1-4.

Phạm Quang Trung (2019). Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo. Đề tài Khoa học cấp Quốc gia, mã số KHGD/16-20.ĐT.022

Salem-Gervais, N., & Raynaud, M. (2020). Teaching ethnic minority languages in government schools and developing the local curriculum. Elements of decentralization in language-in-education-policy, Myanmar.

The World Bank (2010). Teacher Policies around the world: Objectives, Rationale, Methodological Approach, and Products.

The World Bank (2013). What matters most for teacher policies: A framework paper.

Thủ tướng Chính phủ (2022). Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 về phê duyệt chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn Tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030”.

Trần Công Phong (2020). Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo. Đề án thuộc chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, mã số KHGD/16-20.ĐA.003.

Trần Thị Yên (2016). Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

UNESCO (2017). Đánh giá tác động các chính sách dành cho giáo viên tại những tỉnh khó khăn của Việt Nam. https://vietnam.un.org/vi/7555-danh-gia-tac-dong-cac-chinh-sach-danh-cho-giao-vien-tai-nhung-tinh-kho-khan-cua-viet-nam

UNICEF (2007). Tài liệu tập huấn truyền thông Giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ.

United Nations Human Rights (2019). Recommendations of the European Regional Forum on Education, Language and the Human Rights of Minorities.

Ủy Ban văn hóa, Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng (2016). Báo cáo kết quả giám sát “Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục giai đoạn 2010-2016”.

Voevoda, V. (2020). Teaching Minority Languages: Social and Cultural Problems. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 416.

Zhang, T., Wang, W., & Yi, L. (2022). Who Teaches in Rural Schools in Underdeveloped Areas? An Investigation Based on a Survey of 5,554 Teachers from 117 Towns in H Province in Wuling Mountains Zone, China. Best Evidence in Chinese Education, 11(1), 1429-1448.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.05.2024

Cách trích dẫn

Phạm, T. H., & Nguyễn, N. Đông. (2024). Một số nghiên cứu về chính sách và đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ở cơ sở giáo dục phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 24(9), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1751

Số

Chuyên mục

Các bài báo