Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong các trường đại học

Các tác giả

  • Lê Thị Hồng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Tóm tắt

Literacy is a very important competency in teaching Vietnamese - mother tongue for learners in general, and for primary school students as well as university students in primary education in particular.  The article presents a number of measures to develop the teaching competency of text reading comprehension for Primary Education students in universities. The synchronous implementation of these measures will contribute to improving students’ competency to teach reading comprehension, which is the basis for improving the quality of teaching at schools in the context of educational innovation.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2007). Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Xuân Cường, Trịnh Thị Anh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Vân (2015). Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề. NXB Giáo dục Việt Nam.

Hoàng Hòa Bình (2015). Năng lực và cấu trúc của năng lực. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 117, 4-7.

Lê Phương Nga, Đặng Kim Nga (2005). Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Hạnh (2013). Giải quyết vấn đề dạy đọc hiểu ở tiểu học trong chiến lược dạy học ở trường phổ thông Việt Nam giai đoạn sau 2015. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam. NXB Đại học Sư phạm, tr 459-468.

Nguyễn Thị Hạnh (2014). Xây dựng chuẩn năng lực đọc hiểu cho môn Ngữ văn của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 56, 88- 97.

Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu (2016). Giáo trình phương pháp dạy đọc văn bản. NXB Đại học Cần Thơ.

OECD (2013). Core Competencies. https://www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.

OECD (2014). PISA 2012 Results: Creative Problem Solving: Students’ Skills in Tackling Real-Life Problems (Volume V). PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264208070-en.

Raphael, T. E. & Hiebert, E. H. (1996). Creating an Integrated Approach to Literacy Instruction. Harcourt Brace College Publishers.

Đã Xuất bản

20.05.2021

Cách trích dẫn

Lê , T. H. (2021). Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong các trường đại học. Tạp Chí Giáo dục, 502(2), 17–21. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/130

Số

Chuyên mục

Các bài báo