Cơ sở lí luận của hoạt động phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong các trường đại học

Các tác giả

  • Lê Thị Hồng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Tóm tắt

Trong dạy học tiếng Việt, dạy đọc hiểu cho học sinh chiếm vị trí quan trọng vì đọc là một công cụ cơ bản nhất để học sinh học tập. Tuy nhiên, trên thực tế, việc dạy học đọc hiểu theo hướng phát triển năng lực còn nhiều bất cập. Bài báo trình bày cơ sở lí luận của phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong các trường đại học. Để trang bị cho học sinh năng lực đọc hiểu văn bản thì giáo viên phải có năng lực đọc hiểu văn bản tốt. Chính vì điều đó, nhiệm vụ trọng tâm của trường sư phạm là phát triển năng lực dạy học đọc hiểu cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2007). Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Common core state Standards initiative (2015a). English Language Arts Standards. http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/

Common core state Standards initiative (2015b). Mathematics Standards. http://www.corestandards.org/Math/

Competency Framework for Teacher (2004). Department Education and Training, Australia.

Nguyễn Quang Thuấn (2017). Từ lí thuyết kiến tạo đến lí thuyết kiến tạo xã hội. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 33, số 4, tr 137-148.

Nguyễn Thị Hạnh (2014). Xây dựng chuẩn năng lực đọc hiểu cho môn Ngữ văn của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 56, tr 88-97.

Nguyễn Thị Hạnh (2015). Phương pháp thiết kế Chuẩn đầu ra của môn học theo định hướng phát triển năng lực. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 118, tr 1-5.

Vũ Xuân Hùng (2016). Về hệ thống năng lực dạy học của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tiếp cận năng lực thực hiện. Tạp chí Khoa học dạy nghề, số 30, tr 1-6.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2021

Cách trích dẫn

Lê, T. H. (2021). Cơ sở lí luận của hoạt động phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong các trường đại học. Tạp Chí Giáo dục, 494(2), 26–30. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/20

Số

Chuyên mục

Các bài báo