Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên thực hiện giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông ở tỉnh An Giang theo lí thuyết phát triển nguồn nhân lực

Các tác giả

  • Trần Phú Hào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Tóm tắt

Currently, the development of teachers in the implementation of vocational education in high schools in An Giang province is facing difficulties; the main reason is that there has not been a way to develop human resources to carry out vocational education. This study shows that the vocational education in high schools from Leonard Nadler’s theory of human resource development will be effective for vocational education and the consensus is to eliminate unnecessary inadequacies. This article will help develop a team of new teachers who have worked in vocational education in high schools in An Giang province to meet the current needs of vocational education innovation. The results of the study contribute to helping education administrators determine the direction to apply in practice the development of teachers to implement vocational education in high schools in An Giang province in the current context of educational reform.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bùi Thị Thanh Nhàn (2020). Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 16-20.

Chính phủ (2020). Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Đặng Quốc Bảo, Bùi Việt Phú (2012). Một số góc nhìn về quản lí và phát triển giáo dục. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nadler, L. (1970). Developing Human Resources. Houston: Gulf Publishing Company.

Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Kha (đồng chủ biên, 2006). Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Đăng Khoa (2016). Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phùng Đình Mẫn, Phan Minh Tiến, Trương Thanh Thúy (2005). Một số vấn đề cơ bản về hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông. NXB Giáo dục.

Sở GD-ĐT tỉnh An Giang (2022). Báo cáo số 2323/BC-SGDĐT ngày 25/7/2022 đánh giá, tổng kết năm học 2021-2022.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Trần , P. H. (2024). Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên thực hiện giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông ở tỉnh An Giang theo lí thuyết phát triển nguồn nhân lực. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 158–163. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1300

Số

Chuyên mục

Các bài báo