Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và triển khai chủ đề dạy học nội dung giáo dục địa phương và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Các tác giả

  • Đỗ Thị Ngọc Hiền Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Local content is one of the prominent features of the 2018 general education curriculum in Vietnam. This is an educational content that is uniformly implemented in schools nationwide, covering fundamental or current issues related to local culture, history, geography, socio-economic aspects, environment, career orientation, … Local authorities and schools are allowed to compile teaching materials and implement the teaching of local content in accordance with the regulations of the Ministry of Education and Training. The article below summarises and analyses experience in developing and implementing local content in some countries, based on which it extracts some valuable lessons for selecting and organizing the teaching of Local content topics in a flexible manner within Vietnamese schools. From international experience in selecting and implementing Local content topics, based on local needs and teaching conditions, schools can develop content, apply teaching methods, forms of assessment,… that are suitable and adaptable for the effective implementation of this content at the local level.

Tài liệu tham khảo

Anui & Arphattananon, T. (2021). Ethnic content integration and local curriculum in Myanmar. Austrian Journal of South-East Asian Studies, 14(2), 155-172.

Bentri, A. (2017). A model of local content disaster-based curriculum at elementary schools. Geomate Journal, 13(40), 140-147.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Chupradit, S., & Baron-Gutty, A. (Eds.). (2018). Education, economy and identity: ten years of educational reform in Thailand. Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine.

Downing, V., & Boydell, S. (2022). Integrating the local context into the curriculum to support students with the transition from ‘Understanding the World’ in the EYFS to history in Key Stage. https://my.chartered.college/impact_article/integrating-the-local-context-into-the-curriculum-to-support-students-with-the-transition-from-understanding-the-world-in-the-eyfs-to-history-in-key-stage-1

Hồ Văn Thống, Nguyễn Văn Đệ (2022). Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(04), 12-16.

Lương Thị Bích Ngà, Hồ Công Liêm (2018). Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí dạy học chương trình giáo dục địa phương trên địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Giáo dục cho mọi người”. https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/95312/1/KY-1089.pdf

Nguyễn Văn Đệ, Trần Đại Nghĩa (2020). Giáo dục địa phương cho học sinh tiểu học dựa theo mô hình Blended Learning. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 11, 44-47 .

Phạm Thu Hà (2020). Thực trạng và một số giải pháp thực hiện nội dung giáo dục địa phương tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạp chí Giáo dục, 491, 49-53.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Đỗ , T. N. H. (2024). Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và triển khai chủ đề dạy học nội dung giáo dục địa phương và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 345–351. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1343

Số

Chuyên mục

Các bài báo