Tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong dạy học mạch nội dung “Chất có ở xung quanh ta” (Khoa học tự nhiên 6) nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh

Các tác giả

  • Đặng Văn Sơn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Thùy Linh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Phạm Thị Bình Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

STEM education is suitable to developing learners' ability, it is a trend that Vietnam and many countries worldwide are focusing on. Implementing STEM in subjects is an essential form of education in high schools. This article proposes teaching processes that include organized STEM education activities to stimulate students' ability to representation knowledge and skills; proposes some STEM activities in teaching topic “Substances are all around us” (the 6th-grade Natural science curriculum); designs illustrative lesson plans, and conducts expert assessments and pedagogical experiments. The results obtained demonstrate that the proposed measures are feasible and suitable for the goal of developing students' ability to representation knowledge and skills. Organizing STEM educational activities in teaching the topic “Substances are all around us” is feasible and effective in developing students' abilities to representation knowledge and skills.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Đỗ Hồng Ngọc, Lê Huy Hoàng, Trần Trung Ninh (2021). Phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học thông qua dạy học STEM phần Phi kim Hóa học 11. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(4E), 34-45. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2021-0187

Đỗ Thị Thanh Thư, Phạm Thị Bích Đào (2021). Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề STEM tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Hóa học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học giáo dục, 66(4E), 271-282.

National Research Council (2011). Successful K-12 STEM education: Identifying effective approaches in science, technology, engineering, and mathematics. National Academies Press.

Nguyễn Đức Dũng, Hoàng Thị Minh Ngọc (2016). Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh Trung học phổ thông qua hệ thống bài tập phần Hóa học Hữu cơ lớp 12 có nội dung thực tiễn. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 61(6A), 288-296.

Nguyễn Mậu Đức, Đinh Thị Ngoan (2019). Thiết kế chủ đề “Pin chanh” (Chương trình hóa học vô cơ lớp 12) theo định hướng giáo dục STEM. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 214-221.

Nguyễn Thanh Nga, Lê Thị Hoàng Diễm (2020). Tổ chức dạy học chủ đề “Sự kì diệu của lá phổi” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển tư duy kĩ thuật cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 150-154.

Nguyễn Thị Hằng (2020). Thiết kế và tổ chức hoạt động học trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Sinh trưởng và phát triển ở động vật” (Sinh học 11) theo định hướng giáo dục STEM. Tạp chí Giáo dục, 488, 24-30.

Nguyễn Thị Thanh, Hoàng Thị Phương, Trần Trung Ninh (2014). Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua việc vận dụng lí thuyết kiến tạo vào việc dạy học Hóa học. Tạp chí Giáo dục, 342, 53-54.

Phạm Thị Bình, Đỗ Xuân Hòa (2022). Sử dụng thí nghiệm trong dạy học Hóa học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh lớp 11. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 68(1), 169-185. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2023-0014

Phạm Thị Bình, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Sông Hương (2021). Thiết kế và tổ chức học STEM khi dạy học các bài về dung dịch, độ tan trong môn Hóa học lớp 8. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(4E), 283-294. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2021-0208

Phạm Thị Bình, Thái Hoài Minh (2017). Xây dựng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học Hóa học. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 351-358.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEM mania. The Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Tsupros, N., & Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit 1: Center for STEM Education and Leonard Gelfand Center for Service Learning and Outreach, Carnegie Mellon University, Pennsylvania.

U.S. Department of Education (2007). Report of the Academic Competitiveness Council. Education Publications Center: Washington.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.01.2024

Cách trích dẫn

Đặng , V. S., Nguyễn , T. L., & Phạm , T. B. (2024). Tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong dạy học mạch nội dung “Chất có ở xung quanh ta” (Khoa học tự nhiên 6) nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 24(2), 20–26. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1360

Số

Chuyên mục

Các bài báo